Rapport WODC: evaluatie van het NRGD

Op verzoek van het WODC heeft onderzoeksbureau DSP-groep in 2020 een evaluatieonderzoek uitgevoerd naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het functioneren van het NRGD. Uit het rapport blijkt dat het NRGD een kwalitatief goede output levert op het gebied van normering, toetsing en registratie.

Daarmee draagt het NRGD – volgens het rapport - in belangrijke mate bij aan het doel van de Wet deskundige in strafzaken om het vertrouwen in de rechtspraak te versterken door het realiseren van kwaliteitsverbeteringen in de forensische advisering.

Minister Grapperhaus: 'Uit de evaluatie blijkt dat het College er in geslaagd is een aantal belangrijke doelstellingen en ambities te realiseren. Zo is het deskundigheidsgebied Forensische Psychologie en Forensische Orthopedagogiek (FPPO) doorontwikkeld en is het College succesvol gebleken in het aantrekken van buitenlandse deskundigen binnen het NRGD-stelsel. Voorts is het gelukt om de registratietermijn van een deskundige in het register van vier naar vijf jaar te verlengen en is de toetsingslast merkbaar lager geworden. In de onderzochte periode zijn drie deskundigheidsgebieden toegevoegd aan het register, waaronder twee kleine gebieden. Bovendien zijn normen en procedures op bepaalde deskundigheidsgebieden tussentijds aangescherpt en is het College betrokken bij diverse kwaliteitsverbeteringstrajecten binnen het werkveld.

Uit de evaluatie blijkt dat over de volle breedte van de bevraagde partijen geoordeeld wordt dat het NRGD-stelsel objectief en onafhankelijk functioneert. De bevraagde partijen zijn tevens van oordeel dat de normen die worden gehanteerd bij de toelatingstoets goed afgeleid zijn van de state-of-the-art inzichten in de wetenschap en dat de leden van de verschillende toetsingsadviescommissies over de juiste deskundigheid beschikken.'

Lees het eindrapport: 'Evaluatieonderzoek College Gerechtelijk Deskundigen' voor de volledige bevindingen en aanbevelingen.
Zie ook: Beleidsreactie op het WODC-rapport 'Evaluatie College gerechtelijk deskundigen'