Richtlijn Anonimiseren Rapportages

1. Introductie

In deze richtlijn is aangegeven welke en op welke manier en persoonsgegevens in rapporten door deskundigen geanonimiseerd kunnen worden. Deze richtlijn is van toepassing op persoonsgegevens in rapporten ten behoeve van:

 • (her)toetsing van gerechtelijk deskundigen
 • workshops, intervisies en trainingen voor interne en externe doelgroepen

De deskundige dient zelf te beoordelen welke gegevens en hoe deze gegevens geanonimiseerd moeten worden. Dit document dient als richtlijn om de deskundige hiermee te helpen. Voor uitzonderingen zie paragraaf 4.

2. Principe

Het anonimiseren heeft betrekking op gegevens die direct of indirect tot identificatie van een natuurlijke persoon kunnen leiden of waarvan kennisneming de integriteit van een persoon of de zaak schade kan toebrengen. De procedure geeft het handelen aan waarmee voldaan wordt aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

3. Anonimisering

Algemeen uitgangspunt: Alle gegevens die een natuurlijke persoon direct identificeren moeten worden geanonimiseerd

 • Alle gegevens die een natuurlijke persoon, die niet professioneel bij de procedure zijn betrokken, direct identificeren moeten worden geanonimiseerd (slachtoffer, verdachte, getuigen, etc.);
 • Gegevens die indirect tot identificatie van natuurlijke personen kunnen leiden moeten worden geanonimiseerd, tenzij deze van belang zijn voor de beoordeling van het rapport (adresgegevens, specifieke locaties, geboortedatum, foto’s, etc.);
 • Gegevens van natuurlijke personen die professioneel bij de procedure zijn betrokken en van belang zijn voor de beoordeling van de rapportage worden niet geanonimiseerd (deskundige, opdrachtgever, mederapporteur, etc.).

Anonimiseren kan op drie manieren

 1. Verwijderen van gegevens
  Indien gegevens niet van belang zijn voor het beoordelen van de rapportage dan kunnen deze gegevens volledig verwijderd worden.
 2. Zwartlakken Indien gegevens niet van belang zijn voor het beoordelen van de rapportage maar niet direct verwijderd kunnen worden dan kunnen deze worden zwartgelakt. Bijvoorbeeld in geval van foto’s/plaatjes of tekstbestanden die niet bewerkt kunnen worden. Let op dat digitaal zwart lakken op een dusdanige wijze wordt uitgevoerd dat dit niet ongedaan kan worden gemaakt. De deskundige kan hiervoor bijvoorbeeld gebruikmaken van de optie ‘Redigeren’ in het programma Adobe Acrobat Pro.
 3. Veralgemeniseren
  Indien gegevens wel van belang zijn voor het beoordelen van de rapportage dan kunnen deze gegevens veralgemeniseerd worden. Voorbeelden: namen van slachtoffers en verdachten kunnen worden veralgemeniseerd naar 'slachtoffer1' en 'verdachte1' en de naam van de Officier van Justitie kan worden veralgemeniseerd naar de afkorting OvJ.

Onderstaand schema dient als voorbeeld. Naar eigen inzicht kan/mag de deskundige hiervan afwijken. Bij twijfel kunt u contact opnemen met het NRGD.

De onderstaande gegevens kunnen als volgt geanonimiseerd worden:
Persoonsgegeven Noodzakelijk voor toetsing Mogelijke verwerking Opmerking
Zaaknummer Nee Eigen kenmerk Voor vermelding op Lijst van zaaksinformatie
Rapportdatum Ja n.v.t. Voor vermelding op Lijst van zaaksinformatie
Naam rapporteur Ja n.v.t.
Naam mede-rapporteur/supervisor Ja n.v.t. Noodzakelijk voor zoeken toetsers
Overige namen Nee Verwijderen of Veralgemeniseren
Telefoonnummers Nee Verwijderen
Datum aanvraag Ja Veralgemeniseren Vermeld alleen het jaar
Kenmerk aanvrager Nee Verwijderen
Kernmerk opdrachtgever Nee Verwijderen
Naam OvJ/RC/politie Nee Veralgemeniseren OvJ/RC
Verblijfplaats verdachte/onderzochte Hangt ervan af Veralgemeniseren Bijv. Justitiële (jeugd)inrichting
Locaties Hangt ervan af Veralgemeniseren [woonplaats], [school], [plaats delict1], etc

Zegelnummer

identiteitszegel
Nee Verwijderen
Proces-verbaalnummer Hangt ervan af Veralgemeniseren of verwijderen Bij verwerking van meerdere pv’s in één dossier
Parketnummer Nee Verwijderen
RC-nummer Nee Verwijderen

SIN-nummer

Nee Veralgemeniseren Bij meerdere SIN nummers vervangen door niet herleidbaar nummer
Naam Verdachte (1 t/m x) Nee Veralgemeniseren Vervang door [verdachte] of [verdachte1], [verdachte2]
Slachtoffer (1 t/m x) Nee Veralgemeniseren Vervang door [slachtoffer] of [slachtoffer1], [slachtoffer2]
Getuige (1 t/m x) Nee Veralgemeniseren Vervang door [getuige] of [getuige1], [getuige2]
Namen van familie Nee Veralgemeniseren Moeder, vader, oom, tante of andere naam geven
Geboortedatum Nee Veralgemeniseren Vervang door geboortejaar of leeftijd
Geslacht Hangt ervan af Veralgemeniseren

M/V waar nodig

X waar kan
Geboorteplaats Nee Veralgemeniseren [geboorteplaats]
Geboorteland Hangt ervan af Veralgemeniseren [geboorteland]
Ras-etniciteit Hangt ervan af Verwijderen Noemen indien relevant bijv. bij letsel interpretatie
Datum delict Hangt ervan af Veralgemeniseren Bij meerdere delicten [datumDelict1] etc.
Tijdstip onderzoeken Ja
Foto’s SVO’s, Hangt ervan af Zwartlakken Gezichten, kentekens, IP-adressen anonimiseren, etc., tenzij nodig voor de beoordeling van het rapport
DNA-profielen Ja

4. Principe

Het anonimiseren heeft betrekking op gegevens die direct of indirect tot identificatie van een natuurlijke persoon kunnen leiden of waarvan kennisneming de integriteit van een persoon of de zaak schade kan toebrengen. De procedure geeft het handelen aan waarmee voldaan wordt aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

5. Uitzonderingen

Rapportages van enkele deskundigheidsgebieden lenen zich niet goed voor anonimiseren omdat dit de leesbaarheid en de beoordeling niet ten goede komt. Rechtspsychologie (Legal Psychology) is een deskundigheidsgebied bij het NRGD waarvoor anonimiseren leesbaarheid vaak niet bevorderd. Het is daarom aan de deskundige zelf om te beoordelen of de rapportages geanonimiseerd moeten worden.