Privacy

Het College gerechtelijk deskundigen van het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen (NRGD) waarborgt en bevordert een constante kwaliteit van de inbreng van deskundigen in de rechtsgang. Het NRGD draagt hieraan bij door regulering (waaronder normering, toetsing, toezicht en persoonscertificering), advisering en kennisuitwisseling. Bij de uitoefening van zijn taak is het NRGD onafhankelijk, transparant en gericht op samenwerking. Om zijn werk goed te doen, gebruikt het NRGD persoonsgegevens. Bij werken aan kwaliteit hoort dat het NRGD daar op een veilige en zorgvuldige manier mee omgaat.

In deze Privacyverklaring leest u hoe het NRGD omgaat met persoonsgegevens.

Deze verklaring is opgebouwd uit verschillende hoofdstukken:

 • Wat zijn persoonsgegevens?
 • Waarvoor verwerkt het NRGD uw persoonsgegevens?
 • Hoe gaan wij met uw persoonsgegevens om?
 • Wanneer worden uw gegevens gedeeld?
 • Contact over uw rechten

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is informatie die direct over iemand gaat of informatie die naar deze persoon te herleiden is. Voorbeelden van gewone persoonsgegevens zijn adressen, telefoonnummers en e-mailadressen.

Bijzondere persoonsgegevens

Sommige persoonsgegevens zijn gevoeliger dan anderen, omdat ze meer effect hebben op iemands leven. Gegevens als iemands ras, godsdienst, gezondheid of BSN zijn voorbeelden van bijzondere persoonsgegevens. Deze gegevens zijn extra beschermd door de wet.

Strafrechtelijke persoonsgegevens

Strafrechtelijke persoonsgegevens zijn gegevens zoals een strafblad, strafbare feiten, verdenkingen en veiligheidsmaatregelen. Het NRGD is wel werkzaam binnen een strafrechtelijke context, maar verwerkt geen strafrechtelijke gegevens ten behoeve van derden. In het kader van de toetsing van individuele aanvragers wordt gebruik gemaakt van zaaksrapporten die in het kader van strafrechtelijke procedures zijn opgesteld door de betrokken aanvragers. Deze zaaksrapporten worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en uitsluitend gedeeld met daartoe geautoriseerde personen binnen een beveiligde omgeving. Deze personen zijn geheimhoudingsplichtig.

Meer informatie over persoonsgegevens vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Waarvoor verwerkt het NRGD uw persoonsgegevens?

De grondslag van het NRGD om persoonsgegevens te mogen verwerken is neergelegd in het Besluit register deskundige in strafzaken. Het doel van het NRGD is – kort gezegd – om bij te dragen aan de kwaliteit van de inbreng van deskundigen in de rechtspleging. Dit doet het NRGD onder meer door de gebruikmaking van deskundigen in strafzaken te bevorderen door de gegevens van deze deskundigen, voor zover zij relevant zijn voor potentiële opdrachtgevers, bijeen te brengen en openbaar te maken. Een paar voorbeelden:

 • Registratieprocedure
  Het NRGD verwerkt voor het nemen van een beslissing omtrent (her)registratie persoonsgegevens. Het gaat om persoonsgegevens zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, nationaliteit, geboortedatum en –plaats, en bij wet voorgeschreven persoonsnummers zoals het BSN-nummer. Ook van de bij de procedure betrokken personen zoals toetsers verwerkt het NRGD persoonsgegevens.

 • Nieuwsbrief NRGD
  Om de aanvragers en ketenpartners te informeren over algemene beleidswijzigingen verstuurt het NRGD regelmatig de Nieuwsbrief NRGD. Men kan zich via de website aan- en afmelden voor deze Nieuwsbrief.

 • Cookies
  Nrgd.nl maakt gebruik van cookies die surfgedrag bijhouden. Dit zijn analytische cookies. Daarmee krijgen we inzicht in hoe bezoekers de website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de site te verbeteren. Meer informatie over onze cookies staat in het NRGD Cookie statement.

Heeft u klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door het NRGD? Neemt u dan contact op met de Functionaris voor Gegevensbescherming van het NRGD.

Hoe gaan wij met uw persoonsgegevens om?

Het NRGD hanteert een aantal uitgangspunten bij de verwerking van persoonsgegevens en neemt maatregelen.

Grondslag en doelbinding

Het NRGD verwerkt alleen persoonsgegevens waarvoor er een wettelijke reden is om ze te mogen verwerken. Daarbij zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen verwerkt worden voor het specifieke doel waarvoor ze verzameld zijn.

Dataminimalisatie

Het NRGD gebruikt niet méér persoonsgegevens dan nodig is om het vooraf bepaalde doel te bereiken. Als het kan, verwerkt het NRGD minder of geen persoonsgegevens.

Inbreuk of privacy zo klein mogelijk

Het NRGD zorgt dat de inbreuk op de privacy in lijn is met voor het doel dat het verzamelen van de gegevens dient. Daarbij kiest het NRGD voor het gebruik van persoonsgegevens die de minste inbreuk op de privacy veroorzaken wanneer er een keuze is tussen meerdere persoonsgegevens om een doel te bereiken.

Bewaartermijn zolang dat noodzakelijk is

Bij het NRGD bewaren we uw persoonsgegevens zolang als het nodig is voor het doel waarvoor ze verzameld zijn, en niet langer dan wettelijk is toegestaan. Bijvoorbeeld: tijdens de periode dat u na een eerdere afwijzing gebruik kunt maken van de versnelde route indienen, verwijderen wij uw persoonsgegevens niet.

Maatregelen

Betrouwbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid

Het NRGD neemt maatregelen voor een betrouwbare, behoorlijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens.

 • Persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld. Dat wil zeggen dat het NRGD zorgt dat persoonsgegevens goed beveiligd zijn: alleen personen met de juiste bevoegdheden én een geheimhoudingsplicht kunnen die gegevens inzien of gebruiken.
 • Persoonsgegevens zijn passend beveiligd. We volgen daarbij in ieder geval de voorschriften en standaarden van de Rijksoverheid voor informatiebeveiliging.
 • Het NRGD maakt afspraken met externe partijen die persoonsgegevens namens het NRGD verwerken, bijvoorbeeld toetsers, softwareleveranciers en datacenters, zodat ook dat gebruik voldoet aan alle (wettelijke) eisen. Het NRGD controleert bovendien of externe partijen deze afspraken ook nakomen.

Wanneer worden uw persoonsgegevens gedeeld?

Wetenschappelijk onderzoek

Het NRGD kan in het kader van zijn doelstelling wetenschappelijk onderzoek (laten) uitvoeren. Als er geen wettelijke grondslag is, gebruikt het NRGD hiervoor geanonimiseerde gegevens. De gegevens zijn dan anoniem gemaakt en degene over wie de gegevens gaan, is daarmee niet of niet meer identificeerbaar.

Voor het overige deelt het NRGD uw gegevens niet aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Uw rechten

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te laten verwijderen of de verwerking te beperken. In beginsel verwerken wij niet meer gegevens dan u zelf via uw Aanvraagformulier heeft verstrekt. U kunt wijzigingen van uw persoonsgegevens eenvoudig doorgeven via de website van het NRGD. Wil u een inzageverzoek kunt u uiteraard een afspraak maken bij Het NRGD om langs te komen. Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en dat u als daarom wordt gevraagd kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien. Op verzoek kunnen wij u een afschrift sturen van uw gegevens in elektronische vorm. Overige rechten die u hebt zijn het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens, ofwel dataportabiliteit, en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking.

Functionaris voor gegevensbescherming

Het NRGD heeft een Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG is onafhankelijk en controleert of het NRGD de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) toepast en naleeft. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de toepassing van privacywetgeving. De Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) is uw aanspreekpunt voor vragen en opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Mw. E.T. Schepel
Postbus 12080
3501 AB Utrecht
deskundigenregister@nrgd.nl

Contact

Het NRGD is voortdurend op zoek naar manieren om de dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op uw persoonlijke behoeften. Als u vragen of opmerkingen heeft over deze privacyverklaring, neem dan contact op via deskundigenregister@nrgd.nl.

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.