NRGD start normeringsproces Bloedspoorpatroonanalyse (BPA)

Een aantal jaar geleden heeft het College gerechtelijk deskundigen besloten om Bloedspoorpatroonanalyse (BPA) te normeren en toe te voegen aan het register. Dit was gebaseerd op de resultaten van de destijds afgenomen Enquête Nieuwe Gebieden. Het College was toen van mening dat het deskundigheidsgebied nog niet rijp was voor normering omdat de opleidingsroutes te uiteenlopend waren. Bijna 10 jaar later heeft het NRGD een inventarisatieonderzoek uitgevoerd om BPA in Nederland opnieuw in kaart te brengen. Op basis van dit onderzoek heeft het College in april 2022 besloten om te starten met het normeren.

Uit het onderzoek bleek dat met het veld verschillende onderwerpen besproken moesten worden voor een goede afbakening van dit veld. De eerste stap in het normeringsproces was dan ook het bespreken van de begrenzing tussen scenariovormend en scenario-evaluerend onderzoek en het rapporteren op delict-niveau binnen BPA.

Op 2 september 2022 vond daarom een expertmeeting plaats waarbij politie, OM, ZM, NFI en private partijen waren uitgenodigd om hun visie op deze onderwerpen te geven. In deze beeldvormende fase is onder leiding van het NRGD het verleden, heden en de toekomst van BPA als deskundigheidsgebied besproken. De uitkomsten van deze meeting vormen nu de basis waarmee de Normeringsadviescommissie – die momenteel wordt samengesteld – aan de slag kan om het gebied daadwerkelijk te normeren.