Aanpassing Lijst van Zaaksinformatie FPPO

Het NRGD heeft recent een nieuwe versie gepubliceerd van de Lijst van Zaaksinformatie van het deskundigheidsgebied FPPO. Op deze lijst vermeldt een aanvrager de zaaksrapporten die hij/zij in het kader van de aanvraag om (her)registratie in het NRGD heeft opgesteld. De nieuwe lijst bevat een verduidelijking van het begrip ‘collegial review’, het was niet voor iedereen duidelijk dat de feedback van het NIFP ook onder dit begrip valt. Verder is toegevoegd dat het NRGD de rapporteur adviseert zo min mogelijk weigerrapporten op de lijst te vermelden en/of in te sturen ten behoeve van de toetsing van de aanvraag om (her)registratie.

De ervaring leert namelijk dat het indienen van (enkel) weigerrapporten tot vragen kan leiden bij de toetsing, omdat weigerrapporten meestal geen volledig beeld geven van de competenties van een rapporteur. Dit kan vervolgens leiden tot het opvragen van extra rapporten en/of een mondelinge toetsing.

Het NRGD heeft daarnaast een nieuwe versie van de Checklist FPPO gepubliceerd. Aan de hand van deze checklist kan een rapporteur per type aanvraag zien welke documenten hij/zij dient in te sturen bij de aanvraag om (her)registratie. In de checklist is nu ook per type aanvraag opgenomen hoeveel zaaksrapporten er op de Lijst van Zaaksinformatie vermeld moeten worden en hoeveel rapporten een rapporteur ten behoeve van de toetsing van de aanvraag om (her)registratie dient in te sturen.