Resultaten Enquête Nieuwe Gebieden

Het NRGD is continu bezig met het verder ontwikkelen van al genormeerde deskundigheidsgebieden en het normeren van nieuwe deskundigheidsgebieden. Om na te gaan waar de behoefte van de doelgroep van het NRGD ligt qua nieuw te normeren gebieden, wordt eens per drie à vier jaar de Enquête Nieuwe Gebieden verspreid onder de ketenpartners en andere betrokkenen. In 2021 was het tijd voor een nieuwe peiling en is de enquête weer verspreid.

In de enquête werd gevraagd welke deskundigheidsgebieden de prioriteit van het NRGD moeten krijgen met het oog op normering en registratie. De respondenten kregen een lijst met potentiële nieuwe deskundigheidsgebieden die zij een score konden toekennen. Daarnaast was er ruimte om zelf andere deskundigheidsgebieden toe te voegen. Uit alle hoeken van het veld zijn reacties ontvangen waarbij een duidelijke top drie werd onderscheiden. Voor de hoogst scorende gebieden is aanvullende informatie verzameld om zo het College College gerechtelijk deskundigen een beter beeld te geven van de meest genoemde gebieden en een onderbouwd besluit te nemen.

Het hoogst scorende gebied bleek Forensische Radiologie; een belangrijk deskundigheidsgebied dat grenst aan een aantal deskundigheidsgebieden die het NRGD tot nu toe al heeft geregistreerd. Het gebied is welomlijnd en er zijn diverse deskundigen bij verschillende instituten in binnen- en buitenland werkzaam. Het College heeft besloten dat dit gebied genormeerd wordt. In 2023 zal het NRGD de eerste besprekingen met deskundigen voeren.

De twee gebieden die volgens de respondenten ook prioriteit moeten krijgen, zijn Dactyloscopie en Beeldonderzoek en biometrie. Deze twee gebieden zijn groot en complex. Een groot deel van het dactyloscopisch onderzoek wordt in Nederland uitgevoerd door de politie. De forensische opsporing valt buiten de wettelijke reikwijdte van het NRGD en dat zou de normering van het gebied kunnen bemoeilijken. Desondanks heeft het College besloten voor dit deskundigheidsgebied de mogelijkheden voor (samenwerking in de) kwaliteitsborging te onderzoeken. Daarnaast zal op verzoek van het College het deskundigheidsgebied Beeldonderzoek en biometrie worden geïnventariseerd om uiteindelijk te kunnen beoordelen of het NRGD ook dit deskundigheidsgebied kan normeren.

Voor verdere vragen over de resultaten van de Enquête Nieuwe Gebieden kunt u mailen naar deskundigenregister@nrgd.nl.