Belang van delen contextinformatie

In een arrest van 24-01-2023 van het Hof Amsterdam komt het belang van het delen van contextinformatie met de deskundige (forensisch patholoog) naar voren.

De forensisch patholoog is in Hoger beroep op haar verklaring teruggekomen nadat zij contextinformatie ontving omtrent de omschrijving van de woning waar het delict had plaatsgevonden. Zij stelt zich op het standpunt dat zij het door de verdachte beschreven scenario niet als verklaring voor het letsel van slachtoffer kan zien. Het hof vernietigt het vonnis van de rechtbank en verklaart de verdachte schuldig aan doodslag.

Dit arrest sluit aan bij de oproep van de NRGD-toetsers uit 2019 over de toegevoegde waarde van contextinformatie zodat forensisch pathologen in Nederland hun conclusies over de 'Manner of Death' gedegen kunnen onderbouwen.