NRGD Jaarplan 2023

In dit jaarplan kijken we vooruit naar 2023 en nemen we u mee in onze plannen, ambities en zorgen. We lichten toe wat onze taken zijn en hoe we daar invulling aan geven. We schetsen ontwikkelingen op de diverse deskundigheidsgebieden en in de forensische keten. Verder geven we inzage in onze bedrijfsvoering en begroting. We lichten er hieronder alvast enkele aspecten voor u uit.

NRGD Jaarplan 2023

Feitelijk en interpretatief onderzoek

Ook in 2023 zal het NRGD zich - in lijn met de visie van de minister op forensisch onderzoek - sterk maken om het vertrouwen in de rechtspraak te vergroten. Het NRGD pleit daarom voor het hanteren van een duidelijk onderscheid tussen feitelijk en interpretatief onderzoek. Interpretatief onderzoek moet, waar mogelijk, door een objectief gekwalificeerde deskundige worden gedaan. Het NRGD maakt hier een speerpunt van voor 2023.

Deskundigheidsgebieden

FPPO: in 2022 is gestart met de herziening van de richtlijn van de Nederlandse Vereniging van Psychiatrie en de richtlijn voor forensisch psychologen van het NIP. 2023 zal onder andere in het teken staan van de vaststelling van deze nieuwe richtlijn voor psychiaters en psychologen.

DNA: in 2023 wordt er ter bevordering van het DNA Activity Level veld een intervisie bijeenkomst gehouden om signalen uit het veld op te halen. Ook zal er gestart worden met onderzoek naar de mogelijkheden voor internationale samenwerking op het gebied van het toetsen van DNA-deskundigen.

GSR: In oktober 2022 is het deskundigheidsgebied GSR opengesteld voor aanvragen om registratie. Zoals gebruikelijk is bij een nieuw te openen gebied, worden de eerste aanvragen geclusterd. 2023 zal dan ook in het teken staan van toetsingen.

FMO: De eerste deskundigen en toetsers zijn binnen het deskundigheidsgebied Forensisch Medisch Onderzoek (FMO) in 2022 benoemd. Het NRGD verwacht meer aanvragen te ontvangen vanuit het veld en deze te toetsen. 

Daarnaast werken we verder aan normering van de volgende nieuwe deskundigheidsgebieden: Forensisch Financieel Onderzoek, Bloedspoorpatroonanalyse (BPA) en Forensische Radiologie.

Raadpleeg het NRGD jaarplan 2023 voor het volledige overzicht van deskundigheidsgebieden.

Wetgeving Bestuur en Civiel

De wetgever heeft steeds voor ogen gehad om het NRGD op termijn uit te breiden van het strafrecht naar het bestuursrecht en het civiel recht. Immers speelt forensische deskundigheid in alle rechtsgebieden een toenemende rol. Denk aan financiële fraude, sociaal zekerheidsrecht, etc. De rechtspraak heeft daarom herhaaldelijk aangegeven dringend behoefte te hebben aan kwaliteitsborging en registratie van deskundigen die in het bestuursrecht en het civiele recht rapporteren. In lijn hiermee werkt het NRGD samen met de ketenpartners toe naar een register voor de gehele rechtspraak.

Erkenningen

Het NRGD is in een afrondende fase van gesprekken met het NFI om de opleiding tot deskundige van het NFI te erkennen. In het kader van een mogelijke erkenning bereidt het NRGD een externe visitatie voor van de opleiding forensische geneeskunde van de NSPOH.

Contra-expertise

Er komen meer aanbieders van forensische expertise. Naast DNA valt te denken aan pathologie en toxicologie. Door de overdracht van werkzaamheden van het NFI naar de private markt zal ook het aantal deskundigen toenemen dat ook contra-expertise kan doen. Het NRGD zet in op opname van al deze deskundigen in het NRGD.

Ad Hoc-deskundigheid

In 2020 heeft het NRGD een vijftal instrumenten op haar website gepubliceerd om de kwaliteit van rapportages van Ad Hoc-deskundigen in het strafrecht beter te borgen. Er wordt veel gebruik van gemaakt. In 2023 zal het NRGD de Ad Hoc-instrumenten evalueren en zo nodig aanpassen. Verder is het NRGD aan het onderzoeken of de Ad Hoc-tools ook beschikbaar gemaakt kunnen worden voor de civiele en bestuursrechtspraak.

Enquête advocatuur

Het NRGD zal in samenwerking met de Universiteit Maastricht een enquête verspreiden onder Nederlandse strafrechtadvocaten. Met de enquête wil het NRGD-informatie ophalen over de ervaringen met en eventuele problematiek rondom de benoeming van een (NRGD-geregistreerde) deskundige, de bekendheid van het NRGD binnen de strafrechtadvocatuur en waar de behoeftes vanuit de strafrechtadvocatuur m.b.t. het NRGD liggen.