Commissies

Het College gerechtelijk deskundigen stelt per deskundigheidsgebied twee soorten commissies in. Een commissie die kwaliteitsnormen ontwikkelt, en up-to-date houdt (normstellingsadviescommissie), en een commissie die deskundigen toetst aan de normen (toetsingsadviescommissie). De leden van beide commissies worden benoemd door het College.

Normstellingsadviescommissie

De normstellingsadviescommissie bestaat uit deskundigen uit het desbetreffende deskundigheidsgebied met een uitstekende staat van dienst. Dit kunnen zowel Nederlandse als buitenlandse vakdeskundigen zijn. Daarnaast zit in deze commissie ook een ervaren forensisch jurist. De leden van deze commissie vertegenwoordigen de verschillende meningen die binnen het vakgebied bestaan. De normen die zij opstellen sluiten aan bij wat in het vakgebied als ‘state of the art’ geldt.

De taken van de normstellingsadviescommissie zijn:

  • het afbakenen van het desbetreffende deskundigheidsgebied;
  • het opstellen van specifieke normen wat de vereiste kennis en ervaring van de binnen het deskundigheidsgebied werkzame deskundigen betreft;
  • het geven van een advies over de wijze waarop deze kennis en ervaring kan worden getoetst.

De normstellingsadviescommissies brengen een conceptadvies uit dat wordt gepubliceerd op de website van het NRGD voor commentaar uit het deskundigheidsveld. Iedereen mag daarop binnen een gestelde termijn reageren. De commissie beoordeelt dit commentaar en verwerkt het in haar advies aan het College gerechtelijk deskundigen. Het College beoordeelt het advies en stelt de definitieve normen vast. Deze normen vormen het toetsingskader voor de toetsingsadviescommissie.

Toetsingsadviescommissie

De toetsingsadviescommissie bestaat, net als de normstellingsadviescommissie, uit vakdeskundigen en een forensisch jurist. De toetsingsadviescommissie heeft tot taak het College te adviseren over een aanvraag tot inschrijving in het deskundigenregister. De toetsers moeten over ruime kennis van, en ervaring in, hun vakgebied beschikken. De toetsers komen niet uit dezelfde organisaties als de te toetsen deskundigen.

Bezwaaradviescommissie

Een bezwaaradviescommissie behandelt bezwaren van aanvragers en geregistreerde deskundigen. Op basis daarvan brengt deze commissie advies uit aan het College gerechtelijk deskundigen. De bezwaaradviescommissie bestaat uit juristen en steeds wisselende deskundigen, afhankelijk van het deskundigheidsgebied waarop het bezwaar betrekking heeft. De deskundigen zullen uiteraard niet diegenen zijn die bij de totstandkoming van de eerdere beslissing betrokken zijn geweest. De bezwaaradviescommissie brengt het College een advies uit en het College zal vervolgens een beslissing op bezwaar nemen.