Over het NRGD

Over het NRGD

Het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen is de forensische kwaliteitsorganisatie voor de rechtspraak in Nederland. Samenwerking in binnen- en buitenland staat hierbij voorop. Het NRGD zorgt ervoor dat forensisch onderzoekers en hun rapportages voldoen aan (inter)nationaal geldende normen. Daardoor kunnen belanghebbenden vertrouwen hebben in de kwaliteit van forensisch deskundigenonderzoek.

Als onafhankelijke en transparante organisatie bevordert en waarborgt het NRGD de kwaliteit van de forensische expertise. Ook wordt de ontwikkeling van de kwaliteit van het forensisch veld als geheel gestimuleerd. Het NRGD concentreert zich op regulering, advisering en kennisuitwisseling.

Taken van het NRGD

Kwaliteit bevorderen

Het NRGD bevordert forensische deskundigheid door – samen met deskundigen en (inter)nationale ketenpartners – kwaliteitsnormen te ontwikkelen voor een breed spectrum van deskundigheidsgebieden. Per deskundigheidsgebied worden voor wat betreft de vereiste kennis, ervaring en beroepsattitude uniforme, objectieve en transparante normen gesteld.

De kwaliteitsnormen richten zich tevens op verdere kennisontwikkeling. Ter verdere bevordering van professionalisering zullen de gestelde normen dan ook worden doorontwikkeld. Deze aanscherping, uitbreiding en actualisatie van de normen is een middel om de kwaliteit van de geregistreerde deskundigen en van de nieuwe toetreders stapsgewijs door te ontwikkelen en op een nog hoger plan te brengen. Ook wordt waar nodig de organisatie van bij- en nascholing gestimuleerd zodat continue kwaliteitsborging ontstaat en (her)toetsing op efficiënte wijze kan plaatsvinden.

Kwaliteit waarborgen

Het NRGD waarborgt forensische kwaliteit door deskundigen die zich willen laten registreren in het register te toetsen aan de met het eigen veld vastgestelde normen en deze toetsing elke vijf jaren te herhalen aan de dan geldende normen dan wel door erkenning van opleidingen. Het College gerechtelijk deskundigen beslist over toelating tot het register en heeft tevens de bevoegdheid over te gaan tot doorhaling indien een deskundige niet meer aan de normen voldoet.

Kwaliteit zichtbaar maken

Het NRGD maakt forensische deskundigheid zichtbaar onder meer door het landelijk openbaar maken van de gegevens van geregistreerde deskundigen. Het NRGD heeft tevens een vraagbaakfunctie voor gebruikers en deskundigen, echter het bemiddelt niet tussen deskundigen en degenen die deskundigen zoeken, maar het kan wel zijn kennis op dit gebied ter beschikking stellen.

Kiezen voor registratie

Registratie in het register is niet verplicht. Maar er zijn goede redenen om wel voor registratie te kiezen. Als geregistreerd deskundige is uw deskundigheid objectief erkend. U bent op een zorgvuldige wijze door een deskundige en objectieve commissie getoetst. Dit is een openlijke en wettelijke erkenning van uw vakbekwaamheid als gerechtelijk deskundige. Daarnaast vergroot u als geregistreerd deskundige uw inzetbaarheid.

De Wet deskundige in strafzaken bepaalt namelijk dat deskundigen aan een zekere kwaliteit moeten voldoen. Het register is een middel om deze kwaliteit te waarborgen. Als uw potentiële opdrachtgevers buiten het register om een deskundige willen benoemen, hebben zij een wettelijke plicht te motiveren op grond waarvan een niet-geregistreerde persoon als deskundige kan worden aangemerkt. Dit kost alle partijen veel tijd en moeite. Dit voorkomt u door u als deskundige in het register in te schrijven. Tot slot vergroot het register uw vindbaarheid. U bent aan de hand van uw naam of vakgebied snel en gemakkelijk te vinden voor rechters, officieren van justitie en advocaten die van uw diensten gebruik willen maken.

Nieuwe deskundigheidsgebieden

Ziet u uw deskundigheidsgebied er niet tussen staan? Dan is inschrijving wellicht op termijn mogelijk. Het NRGD zal u via de website en via de Nieuwsbrief NRGD informeren over de openstelling van het register voor andere deskundigheidsgebieden. Het gaat dan wel alleen om welomlijnde deskundigheidsgebieden. Een welomlijnd deskundigheidsgebied is een vakgebied waarvan aannemelijk is dat hierover zinvolle, objectieve en betrouwbare informatie kan worden verschaft.

Het deskundigheidsgebied moet naar het oordeel van het College zodanig zijn ontwikkeld dat de bevindingen binnen dit gebied aan de hand van gedeelde normen kunnen worden getoetst en verantwoord. Het register zal worden gevuld aan de hand van een groeimodel. Steeds meer deskundigen zullen worden opgenomen in het register; eerst alleen uit het strafrecht en later ook uit het civiele recht en het bestuursrecht. 

Omdat het NRGD vooralsnog alleen een wettelijke borging voor het strafrecht kent, is voor registratie van deskundigen die rapporteren in het bestuurs- en civiel recht een wetswijziging vereist. Vooruitlopend op die wetswijziging is in 2020 een convenant gesloten met de NVMSR. Dit convenant richt zich in afstemming met het Departement op het opnemen van medisch specialisten die optreden in het bestuurs- en civiel recht.

Deskundigheidsgebieden NRGD

Kwaliteitseisen deskundigen

Alle deskundigen in het register worden getoetst aan de hand van objectieve criteria voor kwaliteit, betrouwbaarheid en bekwaamheid. In het Besluit register deskundige in strafzaken heeft de wetgever algemene kwaliteitseisen geformuleerd, omdat zij toepasbaar moeten zijn op alle deskundigen. De kwaliteitseisen waaraan u als deskundige wordt getoetst, zijn onder meer:

  • U beschikt over voldoende kennis en ervaring binnen uw deskundigheidsgebied;
  • U kunt de opdrachtgever duidelijk maken of de vraagstelling voldoende helder is om deze vanuit uw deskundigheidsgebied te beantwoorden;
  • U bent in staat om een goed en gedegen onderzoeksplan op te stellen en uit te voeren;
  • U bent in staat om de geldende onderzoeksmethoden in een forensische context toe te passen;
  • U bent in staat om zowel schriftelijk als mondeling controleerbaar en in begrijpelijke bewoordingen over de opdracht te rapporteren;
  • U bent in staat de opdracht af te ronden binnen de daarvoor gestelde termijn;
  • U bent in staat om werkzaamheden als deskundige onafhankelijk, onpartijdig, zorgvuldig, vakbekwaam en integer te verrichten.

De specifieke kwaliteitseisen waaraan deskundigen worden getoetst zijn per deskundigheidsgebied door het College vastgesteld en opgenomen in het document 'Beoordelingskader'. In dit document zijn de algemene kwaliteitseisen nader uitgewerkt.

Wet deskundige in strafzaken

De Wet deskundige in strafzaken stelt eisen aan de kwaliteit, betrouwbaarheid en bekwaamheid van deskundigen. Deze wet is op 1 januari 2010 in werking getreden. Met de inwerkingtreding van deze wet is ook het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen (NRGD) opgericht. Het eerste deskundigenregister met een wettelijke basis, onafhankelijke positie en structurele financiering. Aan het hoofd van het NRGD staat het onafhankelijke College gerechtelijk deskundigen (College). Het ministerie van Veiligheid en Justitie is verantwoordelijk geweest voor de totstandkoming van het NRGD. Hieraan hebben diverse organisaties bijgedragen, zoals het Openbaar Ministerie, de Raad voor de rechtspraak, de Nederlandse Orde van Advocaten, de Politie, het Nederlands Forensisch Instituut en het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie.

Het Besluit register deskundige in strafzaken bepaalt op hoofdniveau hoe het NRGD wordt beheerd. Naast het instellen van een register versterkt de Wet deskundige in strafzaken ook de positie van de verdediging. Zo geeft de wet verdachten het recht om te vragen om een aanvullend onderzoek of tegenonderzoek.