Gedragscode NRGD

Het College gerechtelijk deskundigen heeft in opdracht van de wetgever onderstaande gedragscode vastgesteld. (artikel 4, aanhef en onder c, van het Besluit register deskundige in strafzaken; Stb. 2009, 330). Deze gedragscode vervangt met ingang van 1 januari 2016 de gedragscode van 23 december 2009 (Stcrt 2009, nr. 20084).

De gedragscode dient voor wat betreft de onder II. opgenomen verplichtingen voor de deskundige en de uitwerking van deze verplichtingen onder III. als een geheel gelezen te worden.

I. Toepassingsbereik

 1. De gedragscode is op u als geregistreerde deskundige van toepassing.
 2. De gedragscode is ook op u van toepassing indien u bij benoeming of overeenkomst gehouden bent deze na te komen.

II. Verplichtingen voor de deskundige

 1. Draag met zorgvuldig onderzoek en verslag bij om bovenal de desbetreffende gerechtelijke instantie tot een weloverwogen oordeel over de strafzaak te laten. komen.
 2. Handel integer, onafhankelijk en onpartijdig; informeer uw opdrachtgever zo spoedig mogelijk indien (schijn van) belangenverstrengeling verondersteld kan worden.
 3. Blijf binnen de grenzen van uw opdracht en van uw deskundigheid.
 4. Meld iedere van belang zijnde (poging tot) beïnvloeding van de uitvoering van uw opdracht.
 5. Draag zorg voor de vereiste kwaliteit van het onderzoek.
 6. Behandel het onderzoeksmateriaal en de gegevens vertrouwelijk en met de vereiste professionele zorg; houd deze voor zover mogelijk beschikbaar voor tegenonderzoek of nader onderzoek.
 7. Draag zorg voor een begrijpelijk, deugdelijk gemotiveerd, controleerbaar en tijdig beschikbaar verslag; wees bereid uw verslag ter toetsing aan vakgenoten voor te leggen.
 8. Vul een uitgebracht verslag voor zover vereist op grond van u bekende nadere informatie of nadere ontwikkelingen aan.
 9. Informeer direct de opdrachtgever indien u meent dat op grond van het gebruik van uw verslag een gerechtelijke dwaling is geschied of dreigt te geschieden.
 10. Onderhoud en ontwikkel uw vakbekwaamheid.

III. Uitwerking van de verplichtingen voor de deskundige

(verwezen wordt naar de onder II. opgenomen verplichtingen)

Ad II.1 Draag met zorgvuldig onderzoek en verslag bij om bovenal de desbetreffende gerechtelijke instantie tot een weloverwogen oordeel over de strafzaak te laten komen:

 • U brengt naar waarheid, in volledigheid en naar beste inzicht verslag uit om zodoende te bereiken dat mede op grond van uw verslag recht gedaan kan worden.
 • U verzoekt bij onduidelijkheden in de opdracht de opdrachtgever zo spoedig mogelijk om een schriftelijke verheldering
 • U volbrengt uw taak zo goed mogelijk. Hiervoor kan het noodzakelijk zijn om derden-deskundigen in te schakelen. Indien u uw opdracht uitvoert in samenwerking met andere deskundigen is niet vereist dat deze laatsten ook in het register van het NRGD zijn opgenomen; voorkeur verdient het echter wel. U blijft persoonlijk verantwoordelijk voor het door u uitgebrachte verslag, ook als u zich door derden-deskundigen laat bijstaan. Uw eigen oordeel is in dat geval herkenbaar in het verslag.
 • U neemt nauwgezet de door u gebruikte bronnen, waaronder die van derden-deskundigen, op in uw eigen verslag. Het doel hiervan is de gebruiker duidelijk te maken hoe het verslag tot stand is gekomen.

Ad II.2 Handel integer, onafhankelijk en onpartijdig; maak aan uw opdrachtgever zo spoedig mogelijk bekend indien (schijn van) belangenverstrengeling verondersteld kan worden:

 • U bent niet bevooroordeeld en vooringenomen.
 • U bent onpartijdig. Dat betekent dat u ook de schijn van partijdigheid moet voorkomen.
 • U vermijdt iedere (schijn van) belangenverstrengeling. Deze kan verondersteld worden indien belangen een rol spelen, anders dan die financiële belangen die te maken hebben met een gangbare betaling voor het deskundigenonderzoek.
 • U meldt ook iedere vorm van (eerdere) betrokkenheid bij de desbetreffende strafzaak direct schriftelijk aan uw opdrachtgever. Deze informatie is van eminent belang voor het al dan niet inzetten van u als deskundige.

Ad II.3 Blijf binnen de grenzen van uw opdracht en van uw deskundigheid:

 • U vermeldt uw NRGD-registratie in uw verslag en voor welk (deel)deskundigheidsgebied de registratie geldt.
 • U meldt direct schriftelijk, onder opgave van redenen, aan uw (potentiële) opdrachtgever indien de (te geven) opdracht niet binnen de grenzen van uw deskundigheid valt.
 • U rapporteert in beginsel binnen de (vraagstelling van de) opdracht. Dit is alleen anders indien u op grond van uw deskundigheid van oordeel bent dat u buiten de vraagstelling opmerkingen dient te maken die van belang zijn voor de beoordeling van de zaak.

Ad II.4 Meld iedere van belang zijnde (poging tot) beïnvloeding van de uitvoering van uw opdracht.

U meldt iedere (poging tot) beïnvloeding van enig gewicht direct schriftelijk aan uw opdrachtgever. U neemt die melding ook op in uw verslag.

Ad II.5 Draag zorg voor de vereiste kwaliteit van het onderzoek:

 • U vermeldt zo mogelijk de gebruikte methode(n) en de eventuele beperkingen ervan in uw verslag.
 • U vermeldt in uw verslag indien u tot geheimhouding van de gebruikte methode(n) genoodzaakt bent.
 • U maakt voor de uitvoering van de opdracht uitsluitend gebruik van geschikte methoden, apparatuur en materialen.
 • U meldt zo spoedig mogelijk indien u niet kunt beschikken over de vereiste faciliteiten, apparatuur of uitrusting. Voorgaande omstandigheden kunnen betekenen dat u de opdracht moet teruggeven.
 • U meldt direct schriftelijk, onder opgave van redenen, indien zich naar uw oordeel klemmende omstandigheden voordoen die aan het vervullen van uw opdracht in de weg staan.
 • U neemt in uw verslag op indien de bevindingen kunnen leiden tot uiteenlopende interpretaties of conclusies. U geeft daarbij aan welke u op grond van uw deskundigheid de meest aannemelijke vindt.
 • U verricht uw werkzaamheden met inachtneming van de in de uitoefening van uw beroep geldende regels en normen. U informeert uw opdrachtgever schriftelijk indien u hiervan afwijkt. Het kan hier gaan om regels en normen van instituties of (beroeps)verenigingen waarvan u deel uitmaakt respectievelijk lid bent.

Ad II.6 Behandel het onderzoeksmateriaal en de gegevens vertrouwelijk en met de vereiste professionele zorg; houd deze voor zover mogelijk beschikbaar voor tegenonderzoek of nader onderzoek:

 • U vergaart, indien het onderzoek dat vereist, persoonlijk het noodzakelijke onderzoeksmateriaal of laat dit (mede) onder uw verantwoordelijkheid doen.
 • U waarborgt de vertrouwelijkheid van het onderzoeksmateriaal en de onderzoeksgegevens. Van deze strikte eis kan slechts afgeweken worden indien de opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft gegeven om bepaalde gegevens vrij te geven, of indien u bij wet bevoegd of verplicht bent om bepaalde gegevens aan een met name genoemde persoon of (gerechtelijke) instantie beschikbaar te stellen. Voorts is het gebruik van gegevens voor wetenschappelijke doeleinden toegestaan, echter zonder dat de identiteit van de onderzochte bekend wordt.

Ad II.7 Draag zorg voor een begrijpelijk, deugdelijk gemotiveerd, controleerbaar en tijdig beschikbaar verslag; wees bereid uw verslag ter toetsing aan uw vakgenoten voor te leggen:

 • U stelt uw verslag zodanig op dat het controleerbaar is voor een andere deskundige op uw vakgebied. Deze verplichting houdt ook in dat u bereid bent gegevens die u heeft verzameld in het onderzoek ter beschikking te stellen, ook als deze niet door u zijn gebruikt.
 • U vermeldt in uw verslag indien u tot geheimhouding van gebruikte onderliggende stukken genoodzaakt bent.
 • U meldt zo spoedig mogelijk schriftelijk en onder opgave van redenen aan uw opdrachtgever indien uw verslag niet tijdig kunt verstrekken. Daarbij geeft u aan welke inleverdatum haalbaar is.

Ad II.8 en II.9 ad II.8 Vul een uitgebracht verslag voor zover vereist op grond van u bekende nadere informatie of nadere ontwikkelingen aan.

ad II.9 Informeer direct de opdrachtgever indien u meent dat op grond van het gebruik van uw verslag een gerechtelijke dwaling is geschied of dreigt te geschieden:

 • U meldt, in voorkomend geval, direct schriftelijk aan uw (toenmalige) opdrachtgever, dat u, na het uitbrengen van uw verslag, kennis heeft genomen van nieuwe van belang zijnde gegevens of gewijzigde inzichten of ontwikkelingen die, waren deze eerder aan u bekend geweest, u tot andere resultaten en/of conclusies hadden geleid.
 • U meldt een aantoonbaar verkeerde uitleg van uw verslag schriftelijk aan uw (voormalige) opdrachtgever.

Deze twee verplichtingen kunnen bezwaarlijk aan een bepaalde tijdsduur verbonden worden; van de deskundige wordt verwacht hier zorgvuldig mee om te gaan.

Ad II.10 Onderhoud en ontwikkel uw vakbekwaamheid.

U verplicht zich om state-of-the-art te blijven onderzoeken en rapporteren. Dit betekent dat u uw (forensische) deskundigheid onderhoudt en ontwikkelt conform de daarvoor geldende normen.

IV. Slotbepalingen

Deze gedragscode wordt aangehaald als: Gedragscode NRGD.

Utrecht, 17 december 2015

De voorzitter van het College gerechtelijk deskundigen

w.g.

J.A. Coster van Voorhout