Civiel en Bestuur

De wetgever heeft steeds voor ogen gehad om het NRGD op termijn uit te breiden van het strafrecht naar het bestuursrecht en het civiel recht. Immers forensische deskundigheid speelt in alle rechtsgebieden een toenemende rol. Denk aan financiële fraude, sociaal zekerheidsrecht etc. De rechtspraak heeft daarom herhaaldelijk aangegeven dringend behoefte te hebben aan kwaliteitsborging en registratie van deskundigen die in het bestuursrecht en het civiele recht rapporteren. In lijn hiermee werkt het NRGD toe naar één register voor de gehele rechtspraak.

Omdat het NRGD alleen een wettelijke borging voor het strafrecht heeft, is voor registratie van deskundigen die rapporteren in het bestuur- en civiel recht een wetswijziging vereist. Vooruitlopend op die wetswijziging is in 2020 een convenant gesloten met de Nederlandse Vereniging voor Medisch Specialistische Rapportage (NVMSR). Dit convenant richt zich in afstemming met het Departement op het opnemen van medisch specialisten die optreden in het bestuurs- en civiel recht. De NVMSR is een vereniging van medisch specialisten die rapporteren in het bestuursrecht en het civiele recht. Te denken valt daarbij aan rapportages in zaken die gaan over arbeidsongeschiktheid, medische aansprakelijkheid of letselschade. Dergelijke rapportages vereisen specifieke (juridische) kennis en ervaring.

Op 15 juli jl. heeft het College Gerechtelijk deskundigen ingestemd met de erkenning van de opleiding van de Nederlandse Vereniging voor Medisch Specialistische Rapportage (NVMSR). Met deze erkenning is weer een volgende stap gezet naar openstelling van het NRGD voor deskundigen die rapporteren in civiele en bestuurlijke zaken. Erkenning van de opleiding van de NVMSR betekent dat de leden van de NVMSR voldoen aan de normen die het NRGD aan haar deskundigen stelt.