Benoemingsvragenlijst

In vele strafzaken speelt de inbreng van deskundigen een rol. Deskundigen worden doorgaans ingeschakeld omdat kennis vereist is waarover de rechter, het OM en/of de verdediging zelf onvoldoende beschikken. Op grond van de wet is een rechter die u benoemt verplicht om aan te geven waarom hij u geschikt acht om als deskundige op te treden. Onderstaande vragenlijst stelt de rechter en/of uw opdrachtgever (mede) in staat om zich een beeld te vormen over uw deskundigheid.

Deze vragenlijst is bedoeld voor deskundigen die niet geregistreerd zijn in het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen (NRGD), tenzij het gevraagde onderzoek werkzaamheden betreffen die in het NRGD zijn opgenomen.