NFI en NRGD combineren examens

Experts op het gebied van DNA en Forensische Pathologie hoeven bij hun eerste toelating als forensisch deskundige nog maar één examen af te leggen. Dat is een direct gevolg van het besluit van het College van het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen (NRGD) om de opleiding en examinering door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) te erkennen. Zij hoeven vanaf nu geen extra toetsing door het NRGD te krijgen.

Nadat ze hun NFI-examen hebben gehaald worden ze zonder tweede inhoudelijke toetsing opgenomen in het NRGD-deskundigenregister. In de toekomst wil het NRGD ook de hercertificeringen door het erkennen.

Zorgvuldig traject

De formele erkenning van de examens op het gebied van DNA en Forensische Pathologie vormt het sluitstuk van een proces waaraan beide organisaties al enige tijd werken. NRGD en NFI gingen bij deze samenwerking niet over één nacht ijs. Voorafgaand aan de erkenning beoordeelde een visitatiecommissie namens het NRGD diverse opleidingen- en toetsingsdocumenten, woonde toetsingen bij en interviewde deskundigen, deskundigen in opleiding, managers en door het NFI ingezette examinatoren. Dit traject heeft geleid tot een erkenning voor twee jaar. Na afloop van die periode volgt een ‘visitatie op vormbehoud’ en besluiten de organisaties of de enkelvoudige examinering voor vijf jaar wordt voortgezet.

Bekroning

NRGD-voorzitter Henk van den Heuvel: ‘Voor het NRGD vormt de formele erkenning van het NFI-opleidingstraject en examen voor DNA en Forensische Pathologie de bekroning van een lang lopend traject. Het deskundigenregister is ooit opgericht als een waarborg voor forensische kwaliteit in de strafrechtketen. Dat is onze kerntaak. In de loop der jaren is de betrokkenheid van onze organisatie bij kwaliteitsborging en verbetering steeds verder verbreed. Uiteindelijk berust de verantwoordelijkheid voor kwaliteit bij de strafrechtketen zelf. Dat we nu de volgende stap zetten en het NFI de examinering voor eerste registratie op zich neemt, is hierbij fundamenteel van betekenis.’

‘Het combineren van examens is doelmatig en efficiënt. De overeenkomst bespaart onze mensen tijd en het gevoel twee maal door dezelfde hoepel te moeten springen. We kunnen de tijd die het bespaart besteden om Nederland veiliger te maken’, zegt directeur Wetenschap en Technologie Annemieke de Vries van het NFI. ‘We zien het als een enorme blijk van waardering voor ons opleidingsbeleid. Wij vinden dit een belangrijke stap op het pad dat wij met het NRGD inslaan’

Hercertificering

In de NFI-examencommissie zit een gecommitteerde van het NRGD met vetorecht. Het getuigt van het wederzijds vertrouwen dat de organisaties hebben in elkaars kwaliteit en deskundigheid. Door een gecommitteerde toe te laten, toont het NFI open te staan voor de inbreng van het NRGD. Op termijn is het de bedoeling dat ook de periodieke herhalingstoets die elke geregistreerde deskundige aflegt om geaccrediteerd te blijven enkelvoudig wordt. Nu is de volgende stap de formele erkenning van de NFI-opleiding en examinering voor de andere deskundigheidsgebieden zoals forensische geneeskunde en verdovende middelen. Daarna wordt ook gekeken naar toxicologie, digitaal forensisch onderzoek (DFO), schotresten en wapens en munitie. Uiteindelijk is het streven om alle deskundigheidsgebieden van het NFI die geregistreerd staan bij het NRGD via enkelvoudige examinering te regelen.