NRGD jaarverslag 2023

Het NRGD heeft afgelopen jaar een bijdrage geleverd om de kwaliteit van deskundigen in de Nederlandse strafrechtspraak te waarborgen en waar nodig te verbeteren. Er werd daarbij gezocht naar samenwerkingen met verschillende partners en er kwamen nieuwe deskundigheidsgebieden bij. Een volledig overzicht is nu te lezen in het jaarverslag 2023.

Afscheid Eric Bakker

Na zeveneneenhalf jaar nam voorzitter Eric Bakker eind 2023 afscheid van het NRGD: ‘Als strafrechter kende ik het NRGD natuurlijk al. Dan las ik bijvoorbeeld in deskundigenrapportages dat iemand in het NRGD stond ingeschreven onder een bepaald nummer. Van wat daar allemaal achter schuil ging had ik zo geen idee. De taken eromheen, de discussies over forensische eisen of de stap naar erkenningen die we nu zetten, dat is niet zichtbaar voor veel mensen. Maar het NRGD is zoveel meer dan een kaartenbak met deskundigen.’

Resultaten en ontwikkelingen

  • In 2023 stelde het College gerechtelijk deskundigen de normenkaders Forensisch Financieel Onderzoek en Bloedspoorpatroonanalyse.
  • In 2023 startte de normering Radiologie.
  • Tijdens internationaal congres IAFS presenteerde het NRGD Ad-Hoc, dat in 2023 door deskundigen na een evaluatie als waardevol werd bestempeld.
  • Het NRGD startte een opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid ten behoeve van het borgen van de kwaliteit en (toekomstbestendig) toezicht op het forensische werkveld.
  • Het NRGD bereikte een bijzondere mijlpaal in 2023: de toetsing van meer dan 1000 ‘unieke’ individuele forensische deskundigen.
  • Het NRGD startte in 2023 met de visitatie van de opleiding en examinering van het NFI.
  • Met CITO is in 2023 met een werkgroep gekeken naar de toetsingsprocedure. Deze bekijkt de wijze waarop de beoordeling van een aanvraag verder kan worden gestructureerd en verhelderd.