NRGD jaarverslag 2023

Voorwoord

De afgelopen zeveneneenhalf jaar zag Eric Bakker hoe het NRGD groeide als register en zich ontwikkelde als organisatie voor de bevordering van forensische kwaliteit. Per 1 januari 2024 heeft hij afscheid genomen als Collegevoorzitter. Om de balans op te maken, heeft Eric een afscheidsinterview gegeven, dat is terug te vinden op de website van het NRGD1. Onderstaand voorwoord is een verkorte weergave van het interview.

‘Als strafrechter kende ik het NRGD natuurlijk al. Dan las ik bijvoorbeeld in deskundigenrapportages dat iemand in het NRGD stond ingeschreven onder een bepaald nummer. Van wat daar allemaal achter schuil ging had ik zo geen idee. De taken eromheen, de discussies over forensische eisen of de stap naar erkenningen die we nu zetten, dat is niet zichtbaar voor veel mensen. Maar het NRGD is zoveel meer dan een kaartenbak met deskundigen.’

Het NRGD is voortgekomen vanuit een reactie op gerechtelijke dwalingen. Er zijn momenteel nog steeds gerechtelijke dwalingen, al heb ik de indruk dat het schrikeffect daarvan minder is dan ten tijde van de Schiedammer parkmoord. Maar onderzoek naar dwalingen blijft van belang, om te kijken wat er mis ging en of dat nu anders gaat. Vaak gaat het om strafzaken van jaren eerder. Dan kun je zeggen: ‘Dat was toen, inmiddels pakken we zaken op een andere manier aan.’ Maar een rechter kan dat niet direct aflezen uit een rapport of een proces verbaal. Voor een deel is dus niet zichtbaar of een achterhaalde methode is vervangen en wat de nieuwe aanpak is. Ik zou willen dat we dat wat meer inzichtelijk maken, bijvoorbeeld door inzicht in het niveau van degene die rapporteert. Dan kun je als rechter ook zeggen: ‘Dit feitenrapport komt te dicht in de buurt van interpretatie’. Dan kun je daarover met elkaar in gesprek. Dat zou een mooie ontwikkeling zijn. En je kunt geleidelijk beginnen, via een pilot bij de meest risicovolle gebieden. Zoiets heeft tijd nodig, maar het zou een aanvulling zijn op wat wij doen.

Ik vind dat het NRGD zou moeten uitbreiden met deskundigen in het civiel en bestuursrecht. Daarbij kan de samenstelling van het College aansluiten. Er staan ons ook door alle technische ontwikkelingen nog veel vraagstukken te wachten. Op AI-gebied, maar ook voor wat betreft het gebruik van deep fakes in nieuws- en informatievoorziening. Die ontwikkeling verloopt heel snel, dus moeten we ook de eisen die we aan deskundigheid verbinden heel goed bijhouden. Maar dat maakt het ook zo leuk. We zijn actief op zoveel verschillende gebieden, met een klein clubje heel gemotiveerde mensen, die goed werk leveren en een hele goede ondersteuning zijn voor het College en voor mijzelf.

Eric Bakker
(oud-voorzitter) College gerechtelijk deskundigen

Dit jaarverslag biedt een overzicht op hoofdlijnen. Voor aanvullende informatie kunt u terecht op deze website en blijft u op de hoogte via de NRGD-nieuwsbrief.

Over het NRGD

Het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen (NRGD) is de forensische kwaliteitsorganisatie voor de rechtspraak in Nederland. Samenwerking staat hierbij voorop, in zowel binnen- en buitenland. Het NRGD zorgt ervoor dat forensisch onderzoekers en hun rapportages voldoen aan (inter)nationaal geldende normen. Daardoor kunnen belanghebbenden vertrouwen hebben in de kwaliteit van forensisch deskundigenonderzoek.

Als onafhankelijke en transparante organisatie bevordert en waarborgt het NRGD de kwaliteit van de forensische expertise. Ook wordt de ontwikkeling van de kwaliteit van het forensisch veld als geheel gestimuleerd. Het NRGD concentreert zich op regulering, advisering en kennisuitwisseling.

Het NRGD bevordert forensische deskundigheid door – samen met deskundigen en (inter)nationale ketenpartners – kwaliteitsnormen te ontwikkelen voor een breed spectrum van deskundigheidsgebieden. Per deskundigheidsgebied worden voor wat betreft de vereiste kennis, ervaring en beroepsattitude uniforme, objectieve en transparante normen gesteld.

Het NRGD waarborgt forensische kwaliteit door deskundigen die zich willen laten registreren in het register te toetsen aan de met het eigen veld vastgestelde normen en deze toetsing elke vijf jaren te herhalen aan de dan geldende normen dan wel door erkenning van opleidingen. Het College gerechtelijk deskundigen beslist over toelating tot het register en heeft tevens de bevoegdheid over te gaan tot doorhaling indien een deskundige niet meer aan de normen voldoet.

Resultaten en nieuwe ontwikkelingen 2023

 • Normenkader voor Forensisch Financieel Onderzoek is door het College gerechtelijk deskundigen (College) vastgesteld;
 • Normenkader Bloedspoorpatroonanalyse is door het College vastgesteld;
 • Ontwikkeling deskundigheidsgebied Rechtspsychologie;
 • Normenkader Forensisch Medisch Onderzoek is geëvalueerd;
 • Ad Hoc-deskundigheid is geëvalueerd;
 • Start visitatie opleiding en examinering NFI;
 • Start normering Radiologie;
 • Enquête onder advocaten naar hun ervaringen met de inzet van deskundigen;
 • Start opdracht Ministerie van Justitie en Veiligheid ten behoeve van het borgen van de kwaliteit en (toekomstbestendig) toezicht op het forensische werkveld;
 • Presentaties over het NRGD en Ad-Hoc op internationaal congres IAFS;
 • 1000 unieke deskundigen getoetst.

Cijfers & doorlooptijd

Advisering

Kennisuitwisseling

Bedrijfsvoering

Realisatie