Erkenningsovereenkomst NRGD en NFI

De ondergetekenden:

 1. Het Nederlands Forensisch Instituut, een agentschap van het ministerie van Justitie en Veiligheid, ressorterend onder het directoraat-generaal Rechtshandhaving en Rechtspleging waarvan de zetel is gevestigd in Den Haag, rechtsgeldig vertegenwoordigd door zijn directeur Wetenschap en Technologie, mevrouw dr. A. de Vries, hierna genoemd: het NFI;
 2. Het College gerechtelijk deskundigen van het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen, handelend als zelfstandig bestuursorgaan, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door zijn voorzitter, de heer mr. drs. F.A.M. Bakker, hierna genoemd: College of NRGD;
  Hierna samen ook genoemd: Partijen.

Overwegende dat:

Het College als publieke taak heeft een openbaar register te beheren met gerechtelijk deskundigen die aan de wettelijk voorgeschreven kwaliteitseisen voldoen;
Partijen het belang onderschrijven van het waarborgen van de kwaliteit van deskundigenrapportages en de bekwaamheid van gerechtelijk deskundigen binnen de rechtspraak;
Het NFI de kwaliteitseisen en de registratie in het NRGD onderschrijft;
Het NFI het College heeft verzocht om visitatie en erkenning van zijn opleiding tot tekenbevoegd deskundige en het daaropvolgende systeem voor verlenging van de tekenbevoegdheid alsmede de bijbehorende toetsing;
De registratie en herregistratie in het NRGD van de forensisch deskundigen van het NFI langs die weg doelmatiger en met behoud van kwaliteit kan plaatsvinden;
Na erkenning van de opleiding de thans bestaande dubbele toetsing gefaseerd kan komen te vervallen voor aanvragen om (her)registratie in het NRGD;
De toetsing dan voortaan bij het NFI zal plaatsvinden conform de Werkwijze third party assessment, met een gecommitteerde van het NRGD in de toetsingscommissie;
Partijen hierover afspraken wensen vast te leggen.


Partijen komen het volgende overeen:

Artikel 1 - Visitatie en erkenning

 1. Doel van de visitatie is het verkrijgen van erkenning van de opleiding tot tekenbevoegd deskundige (hierna: opleiding) en het daaropvolgende systeem voor verlenging van de tekenbevoegdheid alsmede de bijbehorende toetsing om de betreffende forensisch deskundigen van het NFI op basis van uitsluitend een administratieve toets te kunnen (her)registreren in het NRGD.
 2. Het juridisch kader voor de visitatie en erkenning is het geldende Beleidskader visitatie en erkenning van het NRGD en de afspraken die daarover zijn vastgelegd in deze overeenkomst. Het thans geldende beleidskader (versie 2.1) wordt als bijlage 1 bij deze overeenkomst gevoegd.
 3. Het College neemt het advies van de visitatiecommissie om de opleiding en het daaropvolgende systeem voor verlenging van de tekenbevoegdheid te erkennen over, voor zover de inhoud van het advies zich daar niet tegen verzet. Het College kan conform het Beleidskader visitatie en erkenning voorwaarden verbinden aan de erkenning.

Artikel 2 - Toetsing

 1. Vanaf de datum van erkenning verricht het NFI de toetsing van de forensisch deskundigen, die moeten worden geregistreerd als gerechtelijk deskundige in het NRGD, conform de geldende Werkwijze third party assessment van het NRGD en in overeenstemming met de afspraken, zoals die zijn vastgelegd in deze overeenkomst. De thans geldende werkwijze (versie 2.0) wordt als bijlage 2 bij deze overeenkomst gevoegd.
 2. Het NFI zal een gecommitteerde van het NRGD zitting laten nemen in de toetsingscommissie die het algeheel examen in het kader van het toekennen of verlengen van de tekenbevoegdheid bij de forensisch deskundigen afneemt. De gecommitteerde heeft vetorecht.
 3. Het NFI zal de leidinggevende van de te toetsen forensisch deskundige uitsluitend de rol van technisch voorzitter op zich laten nemen. De leidinggevende maakt geen deel uit van de toetsingscommissie, neemt geen deel aan de beraadslagingen van deze commissie en kan hier uitsluitend als toehoorder bij aanwezig zijn, en is niet betrokken bij het opmaken van het beoordelingsformulier en het advies aan de directie.
 4. Wanneer de directie van het NFI in afwijking van het advies van de toetsingscommissie besluit de forensisch deskundige wel tekenbevoegd te maken of de duur van de tekenbevoegdheid te verlengen, zal de deskundige inhoudelijk door het NRGD worden getoetst, alvorens hij of zij geregistreerd kan worden als gerechtelijk deskundige in het NRGD.

Artikel 3 - Registratie en herregistratie in het NRGD

 1. Het College verplicht zich bij initiële erkenning van de opleiding, het daaropvolgende systeem voor verlenging van de tekenbevoegdheid en de bijbehorende toetsing, tot registratie van de pasopgeleide forensisch deskundigen die de toetsing van het NFI met goed gevolg hebben afgerond, mits het College het deskundigheidsgebied heeft opengesteld voor registratie. Het NRGD beoordeelt de aanvraag dan niet langer inhoudelijk, maar uitsluitend administratief.
 2. Wanneer de opleiding, het daaropvolgende systeem voor verlenging van de tekenbevoegdheid en de bijbehorende toetsing na hervisitatie opnieuw en onvoorwaardelijk worden erkend, verplicht het College zich ook tot de herregistratie van de forensisch deskundigen die reeds onvoorwaardelijk staan geregistreerd in het NRGD wanneer zij de toetsing van het NFI met goed gevolg hebben afgerond. Het NRGD beoordeelt de aanvraag ook dan niet langer inhoudelijk, maar uitsluitend administratief.
 3. Een aanvraag om (her)registratie moet binnen zes maanden na het verlenen van de tekenbevoegdheid en vóór het verlopen van de NRGD-registratie zijn ingediend. Voor zover nodig treft het NRGD een overgangsregeling voor herregistratie van reeds geregistreerde deskundigen in het register of verricht het maatwerk in een concreet geval.
 4. Het NRGD blijft de inhoudelijke toetsing doen van de forensisch deskundigen met een voorwaardelijke registratie in het NRGD, zowel de categorie beleidsmatig als de categorie maatwerk.

Artikel 4 - Visitatie

Voor de samenstelling en benoeming van de visitatiecommissie alsmede de visitatieprocedure gelden de bepalingen van het geldende Beleidskader visitatie en erkenning.

Artikel 5 - Behoud van de erkenning

Om de erkenning van de opleiding te behouden, komen Partijen overeen dat het NFI, naast de toetsing op basis van de Werkwijze third party assessment, zal voldoen aan de volgende verplichtingen: 

 1. Het NFI informeert het NRGD jaarlijks over wijzigingen in de opleiding, het daaropvolgende systeem voor verlenging van de tekenbevoegdheid, de toetsing en het rendement hiervan. Bij dat laatste gaat het in ieder geval om het aantal medewerkers dat is getoetst, voortijdige uitval, verbetertrajecten en aantal geslaagden.
 2. In geval van een onvoorwaardelijke erkenning overlegt het NFI in het derde jaar van de erkenning een zelfevaluatie van de opleiding, het daaropvolgende systeem voor verlenging van de tekenbevoegdheid en de bijbehorende toetsing op basis van de standaarden van het NRGD, met medeneming van de deskundigheidsgebieden die onder het bereik van de erkenning vallen.  Wanneer het NRGD vragen heeft over de verstrekte informatie, draagt het NFI zorg voor de beantwoording daarvan.
 3. Het NRGD kan een onderzoek uitvoeren met behulp van externe deskundigen wanneer het signalen over de kwaliteit van geregistreerde of te registreren forensisch deskundigen ontvangt. De signalen zullen eerst op ambtelijk en bestuurlijk niveau worden besproken.

Artikel 6 - Uitbreiding erkenning

 1. Een reeds verleende erkenning kan op verzoek van het NFI worden uitgebreid wanneer het NRGD een nieuw deskundigheidsgebied openstelt voor registratie. In dat geval is alleen een visitatie van het betreffende vakinhoudelijke deel van de opleiding vereist.
 2. Wanneer voor het nieuwe deskundigheidsgebied erkenning is verleend, neemt het NRGD de deskundige die reeds tekenbevoegd zijn op in het register. De toetsing bij het NFI verloopt vanaf de datum van erkenning conform de dan geldende Werkwijze third party assessment.  

Artikel 7 - Hernieuwing erkenning

 1. Na de initiële erkenning voor de duur van twee jaar vindt vóór de vervaldatum van de erkenning een visitatie op vormbehoud plaats.
 2. Bij de visitatie op vormbehoud kan de visitatiecommissie de beoordeling beperken tot standaard 5 Gerealiseerde eindtermen, zoals vastgelegd in het dan geldende Beleidskader erkenning en visitatie. Een steekproef van deskundigenrapportages maakt in ieder geval deel uit van de beoordeling. De standaarden 1 tot en met 4 en 6 neemt de commissie alleen mee in de beoordeling voor zover zich wijzigingen hebben voorgedaan. De commissie beoordeelt verder wat het NFI met de suggesties en aanbevelingen van de commissie uit het eerdere visitatierapport heeft gedaan.
 3. Na een onvoorwaardelijk en voor de duur van vijf jaar verleende erkenning vindt vóór de vervaldatum van de erkenning een volledige hervisitatie conform het dan geldende Beleidskader visitatie en erkenning plaats.

Artikel 8 - Naleving en geschilbeslechting

 1. Inzake alle geschillen, die tussen Partijen en op grond van, of in verband met deze overeenkomst ontstaan, zullen Partijen zich naar beste vermogen inspannen om het geschil onderling op te lossen. Mochten zij hier niet uitkomen dan is elke Partij vrij om de zaak aan de bevoegde rechter te Den Haag voor te leggen.
 2. De overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.

Artikel 9 - Voortgang en evaluatie

Partijen zullen de voortgang van de in deze overeenkomst gemaakte afspraken op regelmatige basis op ambtelijk niveau bespreken en in ieder geval jaarlijks op ambtelijk en bestuurlijk niveau evalueren.

Artikel 10 - Looptijd

De overeenkomst treedt in werking met ingang van de datum van ondertekening en wordt voor onbepaalde tijd aangegaan.

Artikel 11 - Opzegging en beëindiging

Elke partij kan de overeenkomst te allen tijde opzeggen als deze partij daarvoor een gewichtige reden heeft. Opzegging dient schriftelijk plaats te vinden, met inachtneming van een opzegtermijn van zes maanden en onder opgave van de gewichtige reden.

Artikel 12 - Openbaarheid

De overeenkomst wordt gepubliceerd op de websites van het NFI en het NRGD.

Utrecht, 13 april 2023

NFI
dr. A. de Vries

NRGD
mr. drs. F.A.M. Bakker

Bijlage 1: Beleidskader visitatie en erkenning, versie 2.1, zoals vastgesteld door het College gerechtelijk deskundigen

Bijlage 2: Werkwijze third party assessment, versie 2.0, zoals vastgesteld door het College gerechtelijk deskundigen

Toelichting

De forensisch deskundige die werkzaam is bij het NFI moet met goed gevolg het ¨algeheel examen¨ afleggen om zijn of haar tekenbevoegdheid te behalen of te verlengen. Vervolgens kan de deskundige zijn of haar aanvraag om (her)registratie in het NRGD doen, waarbij de deskundige nogmaals inhoudelijk wordt beoordeeld door het NRGD. Er bestaat in de praktijk dus een dubbele vakinhoudelijke toetsing, waarbij het NFI en het NRGD vaak een beroep doen op dezelfde externe, onafhankelijke deskundigen om plaats te nemen in de toetsingscommissie.

Visitatie en erkenning van de opleiding tot tekenbevoegd deskundige van het NFI, het daaropvolgende systeem tot verlenging van de tekenbevoegdheid en de bijbehorende toetsing bieden de mogelijkheid om de weg naar de NRGD-registratie doelmatiger en met behoud van kwaliteit in te richten.  Het NRGD heeft daartoe het Beleidskader visitatie en erkenning en de Werkwijze third party assessment vastgesteld. Deze overeenkomst borduurt daarop voort, is op sommige punten een verbijzondering daarvan, en moet in samenhang met de voornoemde documenten worden gelezen. 

Fasegewijs

Uitgangspunt van erkenning is dat de inhoudelijke beoordeling van het NRGD kan komen te vervallen voor forensisch deskundigen die de toetsing bij het NFI met goed gevolg hebben afgerond. De inhoudelijke toets vindt dan alleen nog bij het NFI plaats en niet langer bij het NRGD. Wel neemt een gecommitteerde van het College zitting in de toetsingscommissie van het NFI. De gecommitteerde heeft vetorecht. Zie ook de Werkwijze third party assessment op basis waarvan de toetsing dient te worden verricht. 

Het is de bedoeling om de gevolgen van de erkenning fasegewijs te laten ingaan. Bij de initiële erkenning voor twee jaar zal de inhoudelijke beoordeling van het NRGD als eerste voor de pasopgeleide gerechtelijk deskundigen komen te vervallen. Binnen twee jaar volgt dan een hervisitatie. Het gaat dan om een toets op vormbehoud. Wanneer het College bij positief resultaat van de hervisitatie de erkenning onvoorwaardelijk en voor vijf jaar hernieuwt, kan de inhoudelijke toetsing van het NRGD voor de groep onvoorwaardelijke geregistreerde deskundigen komen te vervallen. De toetsing vindt dan ook voor deze groep alleen nog bij het NFI plaats, met een gecommitteerde van het College in de toetsingscommissie.  

Het NRGD zal de inhoudelijke beoordeling van voorwaardelijk geregistreerde deskundigen vooralsnog wel zelf blijven doen. Daarbij gaat het om pasopgeleide deskundigen met een beleidsmatige voorwaardelijke registratie van twee jaar of deskundigen met een maatwerkregistratie van twee jaar.  Bij die laatste groep gaat het om de deskundigen die op basis van de toetsing bij het NFI een ontwikkeltraject hebben opgelegd gekregen.  

Het is denkbaar dat op termijn, bijvoorbeeld na een positieve hervisitatie die volgt op een onvoorwaardelijke erkenning, de dubbele toetsing voor de categorie voorwaardelijk geregistreerde deskundigen ook komt te vervallen.

Uitbreiding erkenning

Een reeds verleende erkenning kan op verzoek van het NFI worden uitgebreid wanneer het NRGD een nieuw deskundigheidsgebied openstelt voor registratie. In dat geval is alleen een visitatie van het betreffende vakinhoudelijke deel van de opleiding vereist. Het NRGD zal de deskundigen die reeds tekenbevoegd zijn opnemen in het register. De toetsing wordt vanaf de datum van erkenning ook dan volgens de Werkwijze third party assessment verricht.

(Her)registratie in het NRGD

Forensisch deskundigen die het algeheel examen met goed gevolg hebben afgelegd worden vervolgens geregistreerd als gerechtelijk deskundige in het NRGD. Zij doen daartoe een aanvraag om (her)registratie die het NRGD niet meer inhoudelijk maar uitsluitend nog administratief toetst. Wanneer het NRGD heeft vastgesteld dat de vereiste documenten, zoals het certificaat van de opleiding en een Verklaring Omtrent het Gedrag, zijn ontvangen, gaat het NRGD over tot (her)registratie. Een initiële registratie in het NRGD vindt plaats voor de duur van twee jaar. Een herregistratie vindt plaats voor de duur van vijf jaar, behoudens de mogelijkheid van een voorwaardelijke registratie (twee jaar).

Behoud erkenning

Het College zal na erkenning willen monitoren of de kwaliteit van de in het NRGD geregistreerde deskundigen is geborgd. Dat doet het College door een gecommitteerde van het College zitting te laten nemen in de toetsingscommissie van het NFI, maar ook door tussentijds een terugkoppeling over het rendement van de opleiding en een zelfevaluatie te laten overleggen. Wanneer het College signalen krijgt dat de kwaliteit van de geregistreerde forensisch deskundigen onder de maat is, dan zullen die eerst op ambtelijk en bestuurlijk niveau worden besproken. Het ligt voor de hand om signalen waar mogelijk mee te nemen in een volgende visitatieronde. Dit zal afhangen van de aard en de ernst van de signalen. Het NRGD behoudt de mogelijkheid om buiten een visitatie om, met behulp van externe deskundigen, onderzoek te doen naar de signalen. Te denken valt aan het beoordelen van een steekproef van deskundigenrapportages en/of een locatiebezoek, waarbij gesproken wordt met de opleider of de vakinhoudelijke afdeling. De kosten die hiermee gemoeid zijn komen voor rekening van het NRGD.  

Maatwerk

Het werkveld en de groep deskundigen is klein, wat zo zijn beperkingen meebrengt bij het samenstellen van de visitatiecommissie en het aanwijzen van gecommitteerden. Verder zijn niet alle situaties op voorhand te voorzien, bijvoorbeeld wat betreft het inrichten van het visitatietraject. Het Beleidskader visitatie en erkenning en de Werkwijze third party assessment bieden het College de ruimte om in de praktijk, waar nodig, maatwerk te verlenen.

Voortgang en evaluatie

Het NRGD en het NFI zullen de voortgang van de in deze overeenkomst gemaakte afspraken op regelmatige basis op ambtelijk niveau bespreken en in ieder geval jaarlijks op ambtelijk en bestuurlijk niveau evalueren. De ervaring leert dat in de eerste fase (visitatieronde en initiële erkenning) er regelmatig overleg op ambtelijk niveau nodig zal zijn om punten af te stemmen. Daarna zullen de jaarlijks te overleggen rendementscijfers op ambtelijk niveau en vervolgens op bestuurlijk niveau worden besproken. Dit geldt ook voor de tussentijdse zelfevaluatie.

Indien er geschillen ontstaan, dan zullen het NRGD en het NFI zo veel mogelijk in het werk stellen om het geschil onderling op te lossen. De gang naar de bevoegde rechter wordt gezien als een ultimum remedium.