Aanvraag na afwijzing

U kunt altijd een nieuwe aanvraag indienen, maar u moet wel voldoen aan de actuele eisen. Tevens dient u nieuwe rapporten te overleggen. Wel heeft het College voor nieuwe aanvragen na een afwijzing een versnelde route mogelijk gemaakt. U kunt binnen twee jaar na afwijzing van uw aanvraag een nieuwe aanvraag indienen onder voorwaarden die op de volgende punten afwijken:

  • De aanvrager overlegt 3 zaaksrapporten per (deel)deskundigheidsgebied die zijn opgesteld na de eerdere afwijzing door het College.
  • De aanvrager overlegt daarbij ook de verslagen van supervisie en/of collegial review behorend bij deze zaaksrapporten (volgens een NRGD-format). Indien een rapport onder supervisie is opgesteld, zal altijd in ieder geval het supervisieverslag moeten worden ingeleverd.
  • Een mondelinge toetsing zal altijd plaatsvinden.
  • De toetsingsadviescommissie en het College mogen het adviesformulier van de voorgaande toetsingsadviescommissie inzien.

De overige eisen blijven onverkort van kracht en u kunt na een afwijzing maar éénmaal gebruik maken van deze versnelde route.