Bezwaar en klacht

Het College gerechtelijk deskundigen wijst uw aanvraag tot inschrijving af wanneer:

  • U niet voldoet aan de objectieve criteria voor kwaliteit, betrouwbaarheid en bekwaamheid (en andere criteria zoals vastgesteld in artikel 12 van het Besluit register deskundige in strafzaken en specifieke criteria zoals vastgesteld door het College gerechtelijk deskundigen per deskundigheidsgebied).
  • U uw aanvraag niet naar waarheid heeft opgesteld.
  • U naar rechterlijk besluit onder curatele bent gesteld wegens een geestelijke stoornis.

Als uw aanvraagpakket niet volledig is ingevuld of als u ondanks herhaald verzoek niet de gevraagde stukken instuurt, neemt het College gerechtelijk deskundigen uw aanvraag niet in behandeling.

Bezwaar en beroep

Het NRGD probeert ervoor te zorgen dat alle aanvragen zo goed mogelijk worden behandeld. Maar niet alles loopt altijd zoals gewenst. Het kan zijn dat u er behoefte aan heeft dit bij het NRGD aan de orde te stellen. Graag geven wij u een korte toelichting over het onderscheid tussen de klachtenbehandeling en de bezwaarprocedure bij het NRGD.

Het College gerechtelijk deskundigen kan besluiten u niet in te schrijven in het register, voorwaardelijk te registreren of uw registratie door te halen. Als u het niet eens bent met deze beslissing, dan heeft u de mogelijkheid om hiertegen bezwaar te maken. U dient in dat geval een bezwaarschrift in bij het College waarin staat aangegeven waarom u het niet met de beslissing eens bent. Het College heeft een bezwaaradviescommissie ingesteld die het College adviseert bij de behandeling van het bezwaarschrift. Deze commissie bestaat uit juristen en steeds wisselende deskundigen, afhankelijk van het deskundigheidsgebied waarop het bezwaar betrekking heeft. De deskundigen zullen uiteraard niet diegenen zijn, die bij de totstandkoming van de eerdere beslissing betrokken zijn geweest. De bezwaaradviescommissie brengt het College een advies uit en het College zal vervolgens een nieuwe beslissing nemen.

U kunt binnen zes weken nadat u de beslissing van het College heeft ontvangen bezwaar maken door een bezwaarschrift te sturen naar:

Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen
Postbus 12080
3501 AB Utrecht

Bent u het niet eens met de beslissing van het College, dan kunt u bij de bestuursrechter in beroep gaan. U moet wel eerst bezwaar hebben gemaakt, anders zal de bestuursrechter uw beroep niet in behandeling nemen.

Klachtrecht

Een ieder heeft het recht om een klacht in te dienen over de wijze waarop een lid van het College gerechtelijk deskundigen, een lid van de toetsings- of bezwaaradviescommissie of een medewerker van het Bureau zich jegens u of een ander heeft gedragen. Het NRGD heeft geen afzonderlijke klachtenregeling. Gekozen is om aan te sluiten bij de algemene regeling van Hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).