NRGD jaarverslag 2022

Het NRGD heeft ook dit jaar een bijdrage geleverd om de kwaliteit van deskundigen in de Nederlandse strafrechtspraak te waarborgen en waar nodig te verbeteren. Er is nog steeds veel werk aan de winkel en dat is in het belang van alle procesdeelnemers.

Stand van de uitvoering

Nieuw dit jaar is de publicatie van de stand van de uitvoering. Het NRGD wijst op het belang dat het wettelijke kader de mogelijkheid biedt (en blijft bieden) om de kwaliteit van deskundigheid te kunnen blijven borgen.

Resultaten en ontwikkelingen

  • In 2022 deed het NRGD 191 aanvragen af, verdeeld over 12 deskundigheidsgebieden. Over de deskundigheidsgebieden heen werden in 2022, 15 aanvragen afgewezen.
  • In oktober 2022 is het deskundigheidsgebied Schotrestenonderzoek geopend.
  • In 2022 zijn de eerste deskundigen binnen het deskundigheidsgebied Forensisch Medisch Onderzoek geregistreerd. 
  • In 2022 zijn door de normstellingsadviescommissie grote stappen gezet naar een beoordelingskader voor het deskundigheidsgebied Forensische Financieel Onderzoek.
  • In 2022 heeft er een kennismiddag plaatsgevonden over het rapporteren voor de verdediging. Er is duidelijk een positieve ontwikkeling waar het de bereidheid van deskundigen betreft als het gaat om rapporteren voor de verdediging.
  • Het NRGD heeft in 2022 met het NFI afspraken gemaakt om in de nabije toekomst te komen tot erkenning van de toetsing en opleidingen van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI).
  • Forensische Radiologie zal als eerstvolgend nieuw deskundigheidsgebied genormeerd zal gaan worden.
  • De Ad Hoc-instrumenten voor deskundigen die zelden of nooit in het strafrecht hebben gerapporteerd, worden via de NRGD-website veelvuldig geraadpleegd en gebruikt.
  • ICT: de aanvraagprocedure is, na een succesvolle pilot, volledig gedigitaliseerd. Niet alleen de aanvraag is daarmee digitaal geworden, ook is het mogelijk om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) digitaal aan te vragen. De externe Functionaris Gegevensbescherming (FG) heeft een jaarverslag over de stand van zaken op AVG-gebied opgesteld. Ook is de NRGD website conform wettelijke eis toegankelijk gemaakt voor mensen met een beperking.