Rapportfeedback

De Feedback heeft als doel ervoor te zorgen dat Ad Hoc-deskundigen die zeer zelden rapporteren voor de (straf)rechtspraak en wiens deskundigheid in beginsel niet forensisch georiënteerd is, bruikbare rapportages afleveren met een logische consistentie en onderbouwing van conclusies. Maar ook om onnodig vakjargon en juridische valkuilen te voorkomen.

De Feedback betreft niet de vakinhoudelijke correctheid van de Ad Hoc-rapportage maar betreft een beperkte en globale controleslag. Immers, de Ad Hoc-deskundige is benoemd vanwege zijn specifieke deskundigheid.

De Feedbackgever

Vanwege de specifieke deskundigheid die aan het rapport ten grondslag ligt, is de Feedbackgever in beginsel iemand die uitdrukkelijk niet als deskundige in het onderzoek kan worden aangemerkt. Een Feedbackgever in het kader van de rapportfeedback dient over een goede staat van dienst te beschikken. De Feedbackgever dient te beschikken over een brede belangstelling binnen en buiten zijn eigen vakgebied, binnen zijn eigen vakgebied up-to-date te blijven en bij te dragen aan de (door)ontwikkeling van het vakgebied. Bij voorkeur dient de Feedbackgever actief te zijn als gerechtelijk deskundige en/of te beschikken over ruime ervaring in het beoordelen van de kwaliteit en betrouwbaarheid van de gerechtelijk deskundige. De Feedbackgever kan zowel een juridische als wetenschappelijke achtergrond hebben, maar dient ook affiniteit te hebben met natuurwetenschappelijk onderzoek. De Feedbackgever dient zich te houden aan de NRGD Gedragscode, voor zover van toepassing.

De Feedbackgeverspoule zal worden samengesteld uit de bestaande NRGD-toetserspoule en door het NRGD benoemde Feedbackgevers.

Leidende principes

Omdat de Feedbackgever niet als deskundige in het onderzoek kan worden aangemerkt, kan er alleen Feedback gegeven worden op elementen uit het rapport die wel raken aan de deskundigheid van de Feedbackgever: de Feedbackgever (en dus de Feedback zelf) is gelimiteerd aan zijn of haar eigen kennis en kunde en aan het gestelde in de NRGD Gedragscode met in het bijzonder de objectiviteit en vertrouwelijkheid van diens taak en de gegevens waarmee hij/zij omgaat.

Tijdens de Feedback wordt nagekeken:

 • Of de rapportage en het onderliggende onderzoek de volledige vraagstelling beantwoordt.
  N.B. Dit is niet altijd mogelijk; uitzonderingen en kanttekeningen vereisen soms inhoudelijke deskundigheid.
 • Of de hypothesen passen bij de vraagstelling (indien van toepassing).
 • Of interpretatie en conclusievorming te volgen en logisch correct zijn, waaronder bijvoorbeeld:
  • Of de deskundige met zijn uitspraken niet op de stoel van de rechter gaat zitten.
  • Of de rapportage geen denkfouten bevat (bijv. prosecutors fallacy).
 • Of de onderbouwing van de conclusie transparant is.
 • Of de tekst eenduidig is en vakjargon wordt verklaard.
 • Of de Richtlijn Forensische Rapportage van het NRGD is gevolgd.
 • Of de Ad Hoc-deskundige zich aan de NRGD Gedragscode houdt.

De Feedback beoordeelt in beginsel niet:

 • Of de conclusie vakinhoudelijk juist is.
 • Of het rapport fouten of omissies bevat met betrekking tot deskundigheidsspecifieke kennis en kunde.
 • Of de relevante forensische vragen zijn gesteld.
 • Of er sprake is van bias (bijv. context-, confirmation-, observer bias).
 • Of de onderzoeksopzet vakinhoudelijk juist is (indien van toepassing).
 • Of de deskundige binnen zijn deskundigheid blijft.

Proces

 • De Ad Hoc-deskundige wordt door de opdrachtgever en/of in de Benoemingsvragenlijst geïnformeerd over de mogelijkheid Rapportfeedback aan te vragen.
 • De Ad Hoc-deskundige is niet verplicht Rapportfeedback aan te vragen; maar indien gewenst vraagt de deskundige per e-mail Feedback aan bij/via het NRGD.
  Hierbij vermeldt de deskundige zijn/haar naam, e-mailadres, telefoonnummer en het parketnummer van het gerecht waar de zaak speelt.
 • Het NRGD beoordeelt of de aanvraag valt onder het doel van het project Ad Hoc Deskundigheid, in aanmerking komt voor Feedback en wijst een Feedbackgever aan. Zowel deskundigen als Feedbackgevers worden in gelegenheid gesteld om bezwaar te maken dan wel zich te verschonen.
 • De Feedbackgever kijkt het rapport na, in acht nemend de leidende principes.
 • De Feedback van de Feedbackgever wordt binnen twee weken voorzien van toelichting en uitleg en gezonden aan/gedeeld met de deskundige.
 • De Ad Hoc-deskundige neemt kennis van de Feedback en past naar eigen inzicht/verantwoordelijkheid zijn rapport aan.
 • De Ad Hoc-deskundige is verplicht in het rapport te vermelden dat het rapport is gefeedbackt. Er hoeft niet inzichtelijk gemaakt te worden welke punten van de Feedback opgenomen zijn in het rapport.
 • De Ad Hoc-deskundige levert zijn rapport in bij zijn opdrachtgever.

Rollen en verantwoordelijkheden

 • De Ad Hoc-deskundige draagt de eindverantwoordelijkheid voor zijn rapportage met in achtneming van de NRGD Gedragscode.
 • De Feedbackgever is verantwoordelijk voor de Feedback, niet (ook) voor het rapport.
 • De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid om bij de Ad Hoc-deskundige na te gaan wat de Rapportfeedback heeft ingehouden indien dit van belang is voor de zaak.
 • Het NRGD beoordeelt de feedbackaanvraag en selecteert de Feedbackgevers per aanvraag.
 • Eventuele leverancier (loket, bemiddelaar) van de naam van de deskundige draagt geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de inhoud van het rapport.