Brochure Ad Hoc-deskundigheid in strafzaken

Met ingang van juni 2020 is het eenvoudiger bijzondere, zeldzame of niet-forensisch georiënteerde expertisegebieden te betrekken in strafzaken. Het gaat om de inzet van Ad Hoc-deskundigen. In deze brochure leest u hoe u een Ad Hoc-deskundige vindt, selecteert en begeleidt tijdens alle fasen van de rechtsgang.

Het NRGD ontwikkelde instrumenten om rapportages van niet-alledaagse deskundigheidsgebieden kwalitatief geborgd in strafzaken te gebruiken. De instrumenten zijn zowel bedoeld voor deskundigen als voor professionals in de (straf-) rechtspraak.

“We krijgen als rechtbank soms te maken met bijzondere deskundigheidsgebieden. Daarom is het erg handig dat er nu Ad Hoc-instrumenten zijn, zoals de Benoemingsvragenlijst. Met deze vragenlijst kan de rechter-commissaris iemands geschiktheid voor een zaak makkelijker toetsen.”

Instrumenten voor professionals

Overzicht Deskundigenorganisaties

Op de website van het NRGD vindt u eenvoudig individuele deskundigen in de genormeerde vakgebieden. Zij zijn inhoudelijk getoetst op hun vakbekwaamheid en in staat op te treden als gerechtelijk deskundige. Voor Ad Hoc-deskundigen staat daar nu ook een overzicht van deskundigenorganisaties die naast het NRGD actief zijn.

Benoemingsvragenlijst

Bij de inzet van Ad Hoc-deskundigen wordt de Benoemingsvragenlijst gebruikt. Dat is een praktisch hulpmiddel voor de selectie van de juiste Ad Hoc-deskundige. De deskundige beantwoordt een aantal vragen en stuurt het document door naar de opdrachtgever. Die weegt af of de deskundigheid passend is in de zaak in kwestie en neemt een besluit over het wel of niet inzetten van die deskundige.

Instrumenten voor deskundigen

E-learningmodule Strafrecht

Het NRGD ontwikkelde samen met SSR een laagdrempelige E-learningmodule Strafrecht voor Ad Hoc-deskundigen. Met deze online lesmodule krijgen Ad Hoc-deskundigen inzicht in hun rol en wat er van hen verwacht wordt in het strafproces. Ook bevat de module toegesneden informatie over de relevante strafwetgeving en de NRGD Gedragscode.

“Met de E-learningmodule krijg ik als deskundige snel voldoende relevante info mee, zonder dat er teveel van me gevraagd wordt.”

Richtlijn Forensische Rapportage

Ad Hoc-deskundigen wordt gevraagd een rapport van hun bevindingen op te stellen. Daarvoor is een sjabloon beschikbaar in de vorm van een Richtlijn Forensische Rapportage.

“De Richtlijn Forensische Rapportage en de mogelijkheid tot Rapportfeedback bieden vervolgens ondersteuning aan de benoemde deskundige en dat draagt weer bij aan een kwalitatief goed rapport!”

Rapportfeedback

Met de Rapportfeedback bekijkt een ervaren NRGD- toetser die optreedt als Feedbackgever het uit te brengen Ad Hoc-rapport. Er wordt gelet op duidelijkheid, logische consistentie en of de onderbouwing van conclusies transparant is. Het betreft geen vakinhoudelijke review, maar een extra paar ogen dat het rapport naleest om bijvoorbeeld onnodig vakjargon en juridische valkuilen te helpen voorkomen.

Project Ad-Hoc Deskundigheid

Het Project Ad Hoc-deskundigheid is gestart in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid om een manier te vinden om de kwaliteit van rapportages van niet-forensische deskundigen te borgen in de rechtspraak.

In samenspraak met het Openbaar Ministerie, de rechterlijke macht, de Landelijke Deskundigheidsmakelaar (Politie), forensische instituten en academische instellingen heeft het project zich toegelegd op het vinden van een oplossing voor de borging van de kwaliteit en vindbaarheid van zowel de deskundigen die kleine deskundigheidsgebieden vertegenwoordigen als de gespecialiseerde deskundigen.