Uw registratie

Als u wordt toegelaten, is uw inschrijving, normaal gesproken, vijf jaar geldig. Uiterlijk vier tot zes maanden voor het aflopen van deze periode krijgt u schriftelijk de vraag voorgelegd of u zich wilt laten herregistreren.

Als u wordt toegelaten, is uw inschrijving, normaal gesproken, vijf jaar geldig. Uiterlijk vier tot zes maanden voor het aflopen van deze periode krijgt u schriftelijk de vraag voorgelegd of u zich wilt laten herregistreren. Zo ja, dan zal u opnieuw worden getoetst. U doorloopt dus opnieuw een registratieprocedure. Enerzijds zal bij de herregistratie het aspect van doorontwikkeling van het desbetreffende deskundigheidsgebied worden betrokken. De specifieke registratie-eisen zullen daartoe worden aangepast. Anderzijds zal het College kijken of bij herregistratie onderdelen van de registratieprocedure minder zwaar kunnen worden aangekleed.

Voorwaardelijke registratie

Stel, u heeft zich aangemeld voor inschrijving in het register en het College gerechtelijk deskundigen vindt dat u voldoende vakinhoudelijke kennis heeft, maar nog niet voldoende forensisch juridische kennis en ervaring. Het College gerechtelijk deskundigen schat echter in dat u hierover binnen een redelijke termijn wel zult beschikken. In dat geval wordt u voorwaardelijk ingeschreven voor een bepaalde periode. Het College heeft deze periode in beginsel op twee jaar gesteld. U dient zich binnen deze periode verder te verdiepen en bekwamen in forensisch-juridische aspecten, zoals kennis van het Nederlands recht en van het optreden als deskundige ter zitting. Na de gestelde termijn wordt u opnieuw getoetst, om te bezien of uw voorwaardelijke inschrijving kan worden omgezet in een onvoorwaardelijke inschrijving. Het feit dat een inschrijving voorwaardelijk is, wordt overigens niet openbaar gemaakt op de website. U bent gewoon te vinden in het register.

Voor deskundigen is het vanaf februari 2012 mogelijk een juridische opleiding te volgen die is toegespitst op deskundigen die werkzaam zijn in een strafrechtelijke context. Het NRGD heeft daartoe twee opleidingen erkend. De Specialisatieopleiding Deskundige in strafzaken kunt u volgen aan de Open Universiteit/Universiteit Maastricht of aan de Universiteit Leiden. Beide opleidingen besteden aandacht aan het verloop van de juridische procedure, het bewijsrecht en de verschillende juridische begrippen en leerstukken. De totale studiebelasting van de opleidingen bedraagt ongeveer 80 uur (inclusief zelfstudie). Indien u met goed gevolg één van deze opleiding heeft afgesloten, voldoet u aan het kennisvereiste zoals bepaald in artikel 12, lid 1 sub b van het Besluit register deskundige in strafzaken.

Waar zeg ik ‘ja’ tegen?

Als geregistreerd deskundige zegt u toe zich te houden aan de Gedragscode gerechtelijk deskundigen en dat u uw kennis en vaardigheden bijhoudt.