Het 2023 van het NRGD: overzicht in vogelvlucht

2023 was een mooi, inspirerend en succesvol jaar voor het NRGD. In het nog te publiceren jaaroverzicht vindt u alle details, maar in dit overzicht in vogelvlucht licht het NRGD alvast een tipje van de sluier op.

NRGD overzicht 2023

Beoordelingskader voor Forensisch Financieel Onderzoek vastgesteld

Het Beoordelingskader voor Forensisch Financieel Onderzoek is vastgesteld door het College. Er volgt een pilot, voordat het register wordt opengesteld voor aanmeldingen van deskundigen. Zodra deze is afgerond en de resultaten zijn gedeeld met het College, stelt het NRGD het deskundigheidsgebied Forensisch Financieel Onderzoek open, zodat forensisch accountants zich kunnen aanmelden voor een registratie in het register. De eisen voor registratie zijn terug te vinden in het beoordelingskader.

NRGD overzicht 2023

Consultatie Beoordelingskader Bloedspoorpatroonanalyse (BPA)

De normstellingsadviescommissie BPA leverde het Beoordelingskader BPA op. Hierin zijn de taken die deskundigen verrichten en de competenties waarover zij moeten beschikken, opgenomen. Deskundigen die zich willen laten registreren in het NRGD, worden getoetst aan de hand van dit Beoordelingskader. Het beoordelingskader is ter concultatie aangeboden aan deskundigen werkzaam in dit gebied en gebruikers van het register van het NRGD. Zij kregen de mogelijkheid om kennis te nemen van de inhoud van het beoordelingskader en hierop te reageren.

NRGD overzicht 2023

Normenkader Forensisch Medisch Onderzoek geëvalueerd

Het deskundigheidsgebied Forensisch Medisch Onderzoek (FMO) is in 2023 gezamenlijk met toetsers van dit gebied geëvalueerd. Op basis hiervan heeft het NRGD het beoordelingskader aangepast. De drie aanpassingen die zijn gemaakt hebben betrekking op de rapportages die voor toetsing mogen worden aangeleverd, forensisch medisch onderzoek bij overledene en lijkschouw rapportages en het enkel op aanvraag aanleveren van certificaten. Tevens is collegial review verplicht sinds 1 januari 2024. Bekijk de uitleg bij de drie aanpassingen aan het beoordelingskader.

NRGD overzicht 2023

Doorontwikkeling deskundigheidsgebied Rechtspsychologie

Tijdens het jaarlijkse congres van de European Association of Psychology and Law (EAPL) organiseerde het NRGD een rondetafel-sessie met Europese deskundigen over de kwaliteit van rechtspsychologische rapportages. Collegelid prof. dr. Jan de Keijser organiseerde samen het NRGD een besloten bijeenkomst met als thema “Wisselwerking tussen rechtspsychologie en de rechtspraak”. Er zijn drie nieuwe vakinhoudelijke toetsers voor Rechtspsychologie benoemd en er wordt daarnaast gewerkt aan een evaluatie van het huidige beoordelingskader.

NRGD overzicht 2023

Positieve evaluatie Ad Hoc-instrumenten

Rapportfeedback heeft toegevoegde waarde. Dit lieten deskundigen weten na een evaluatie van dit Ad Hoc-instrument, dat het NRGD beschikbaar heeft gesteld. Zowel deskundigen als feedbackgevers gaven aan dat rapportfeedback bijdraagt aan het afleveren van een kwalitatief beter rapport. In 2020 lanceerde het NRGD de vijf Ad Hoc-instrumenten om de kwaliteit van rapportages van deskundigen, die zelden of nooit optreden in het strafrecht, te verbeteren. Na drie jaar zijn deze positief geëvalueerd. Lees meer over de evaluatie van de Ad Hoc-instrumenten.

NRGD overzicht 2023

NRGD en NFI combineren examens

Minder dubbel werk en meer tempo. Het Nederland Register Gerechtelijk Deskundigen (NRGD) en het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) ondertekenden een overeenkomst om toe te werken naar één examen voor zowel de toetsing binnen het NFI als de inhoudelijke toets binnen het NRGD. De overeenkomst vereenvoudigt het proces van certificering voor NFI-experts. Tot nu toe worden forensisch deskundigen tot nu toe dubbel getoetst voor hun certificering. Dit zal in de toekomst veranderen; het NFI voert de toetsing dan uit, waarbij een gecommitteerde vanuit het NRGD is betrokken. Wanneer een NFI-expert slaagt voor de toetsing volgt ook registratie in het NRGD. Lees meer over de overeenkomst tussen NFI en NRGD.

NRGD overzicht 2023

Benoeming normstellings- adviescommissie Forensische Radiologie

Een zevental Nederlandse en buitenlandse leden is voor de normstellingsadviescommissie (NAC) benoemd door het College. Dit naar aanleiding van het eerdere besluit om Forensische Radiologie te gaan normeren. De leden van de NAC zullen, onder begeleiding van het NRGD, de normen vaststellen, waaraan deskundigen die zich willen registreren in het NRGD, moeten voldoen. Na een verkenning van het veld en het bijwonen van het congres van de International Society of Forensic Radiology and Imaging (ISFRI) is bovendien besloten het veld te volgen en een onderscheid te maken tussen forensische radiologie van kinderen en van volwassenen. Het NRGD richt zich in eerste instantie op forensische radiologie van volwassenen.

NRGD overzicht 2023

Start opdracht ten behoeve van kwaliteit

Het NRGD heeft van het Ministerie van Justitie en Veiligheid de opdracht gekregen om een bijdrage te leveren aan de uitwerking van de visie op forensisch onderzoek. Deze bestaat uit het maken van plannen ten behoeve van het borgen van de kwaliteit en (toekomstbestendig) toezicht op het forensische werkveld, in afstemming met alle relevante ketenpartners. De plannen moeten voorzien in een stapsgewijze versteviging van de borging van het forensische werkveld, zodat aansluiting gezocht kan worden bij de feitelijke ontwikkeling van het werkveld zelf. In 2024 zal deze opdracht verder vorm krijgen.

NRGD overzicht 2023

Deelname IAFS congres

Het NRGD heeft actief deelgenomen aan driejaarlijks wereldwijd IAFS congres in november. Hier werden onder andere presentaties zijn gegeven over het NRGD en het nut van het Ad Hoc instrumentarium. Daarnaast zijn er talrijke contacten gelegd. Dit heeft onder andere geleid tot nieuwe toetsers en aanvragen van nieuwe deskundigen voor het register.

NRGD overzicht 2023

Meer dan 1000 individuele forensische deskundigen getoetst

Met de toetsing van meer dan 1000 ‘unieke’ individuele forensische deskundigen, actief op meer dan 12 deskundigheidsgebied, heeft het NRGD een mooie mijlpaal bereikt. De toetsing heeft geleid tot een goed gevuld register met onder andere 188 forensisch psychiaters, 308 forensisch psychologen/orthopedagogen, 30 DNA-deskundigen en 12 forensisch artsen. Het register bevat niet alleen Nederlandse deskundigen; ook een aantal internationale deskundigen is, na een inhoudelijk toetsing, toegelaten tot het register. Het gaat dan bijvoorbeeld om deskundigen die actief zijn binnen Digitaal Forensisch Onderzoek, Handschriftonderzoek en Forensische Pathologie.